AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
SEÇKİ SİSTEMİNDƏ İNFORMASİYA-KOMMUNİKASİYA TEXNOLOGİYALARININ TƏTBİQİ
Əhmədova A.S.

Məqalədə seçki sistemində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqinə baxılmış və onun bu sistemə gətirdiyi üstünlüklər araşdırılmışdır. Bununla yanaşı, elektron seçki texnologiyalarının xüsusiyyətləri şərh edilmiş, müvafiq dünya təcrübəsinə istinadən baş verən problemlər və saxtakarlıqlar xarakterizə edilmişdir. Həmçinin elektron seçki sistemindən müxtəlif texnologiyalarla istifadə edən dövlətlərin təcrübəsi tədqiq edilmiş və Azərbaycandakı seçki sistemində İKT-dən istifadə səviyyəsi nəzərdən keçirilmişdir. (səh. 71-80)

Açar sözlər:elektron dövlət, elektron seçki, elektron seçki maşınları (EVM), Mercuri metodu, Chaum metodu.
Ədəbiyyat
 • www.iqtisad.net/ee012.htm-30k
 • Müasir texnologiyalar və demokratikləşmə prosesi, http://www.un-az.org/UNDP/nhdr2003/44_az.html
 • Kapidere, Doğan N., Çinpolat A. Türkiye için yeni bir elektronik seçim sistemi // Akademik Bilişim 2007 Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya 31 Ocak - 2 Şubat 2007, http://ab.org.tr/ab07/bildiri/95.doc
 • Telciler C. Elektronik seçim sistemi, Pamukkale Üniversitesi Enformatik Bölümü http://ab.org.tr/ab07/program/2.html - 5k
 • Tüfekçi, “E-Seçim”, E-Seçim Paneli, Ankara, 2002
 • www.iqtisad.net/kitabxana/kitab_yeni_dunyada_yenilesen_azerbaycan_iqtisadiyyati.pdf
 • Akın M., Elektronik oy verme sistemlerinde güvenlilik: deneyimler ve Türkiye için öneriler, İstanbul Üniversitesi İktisad Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, Sayı: 3, 2006
 • Şahin M., Karagüler T., Elektronik Seçim Modellerinin Analizi ve Mercuri Modeli, Beykent Üniversitesi, ab.org.tr/ab06/sunum/142.ppt
 • Eric A., Election Reform and electronic voting systems (DREs): Analysis of security İssues // Congressional research service report for congress, November 4, 2003, pp. 13-14.
 • http://www.aaas.org/spp/sfrl/projects/evoting/maggs.shtml
 • ES&S - Election Systems & Software World Wide Web site, http://www.essvote.com/HTML/home.html, 2005.
 • Harris B., Allen D., Black Box Voting , Bookstore& Library Edition Jan., 2004