НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА
РОЛЬ ИКТ В ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ ИНКЛЮЗИВНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Алиев Аловсат Г.

В статье рассматриваются инструменты ИКТ и проблемы их безопасности при повышении уровня инклюзивности экономического развития. Анализируются новые экономические тенденции. Отмечена важность инклюзивного развития в обществе и экономике. Обоснована необходимость регионально-отраслевой и международной оценки уровня инклюзивного развития общества и экономики. Проведен анализ международной оценки инклюзивного экономического развития в Азербайджане. Были даны некоторые рекомендации по применению ИКТ и их безопасности для повышения уровня инклюзивности (стр.51-59).

Ключевые слова:инклюзивность экономического развития, уровень и индекс инклюзивности, индикаторы инклюзивности, оценка инклюзивности, инклюзивный ИКТ, проблемы применения ИКТ, безопасность ИКТ.
DOI : 10.25045/jpis.v10.i2.05
Литература
 • Alguliyev R.M., Aliyev A.G., Abbasova V.A. The study of formation characteristics and development tendencies of international information and knowledge economy // Review of knowledge economy, 2017, vol.4, No.1, pp.7-14.
 • Əliyev Ə.Q. İnformasiya iqtisadiyyatının qiymətləndirilməsinin metodoloji xüsusiyyətləri // Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Elmi Xəbərləri, 2017, №5, səh.74-91. 
 • “İnformasiya cəmiyyətinin inkişafına dair 2014-2020-ci illər üçün Milli Strategiya”,  2 aprel 2014-cü il, http://www.president.az
 • “Telekommunikasiya və informasiya texnologiyalarının inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”, 6 dekabr 2016-cı il, http://www.mincom.gov.az
 • Elmar Məmmədyarov: Azərbaycanda İKT-nin inkişafı hökumətin gündəliyində prioritet sahələrdən biridir, http://www.azertag.az
 • Pouw N., Gupta J. Inclusive development: a multi-disciplinary approach // Current Opinion In Environmental Sustainability, 2017, volume 24, pp.104-108.   
 • Əliyev Ə.Q. İqtisadi inkişafın inklüzivlik səviyyəsinin yüksəldilməsində İKT və onun təhlükəsizliyi problemləri / “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” IV respublika konfransı. Bakı. 14 dekabr 2018, səh-185-189.
 • Pouw N., M., Bruijne Ad. Strategic Governance for Inclusive Development Introduction // European Journal Of Development Research.  2015, volume 27, issue 4, pp. 481-487.  
 • Kumar Innovative tools and new metrics for inclusive green economy. Current Opinion In Environmental Sustainability, 2017, volume  24, pp. 47-51.   
 • The Inclusive Development Index 2018. World economic forum, 2018, http://www.weforum.org
 • Azərbaycanın “İnklüziv İnkişaf İndeksi 2018” hesabatında irəliləməsi uğurlu islahatların nəticəsidir, http://www.azertag.az
 • Əlillərin sosial müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 25 avqust 1992-ci il, http://www.e-qanun.az/alpidata/framework/data/7/f_7652.htm
 • Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 31 may 2018-ci il, http://www.president.az/articles/29521.
 • 2018–2024-cü illərdə Azərbaycanda sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər üçün inklüziv təhsilin inkişafı üzrə dövlət proqramı, http://www.edu.gov.az
 • Mamedov O. Economy of inclusive civilization // Terra economicus. 2017, volume 15, issue 3, pp.6-18.
 • Светлаков А.Г., Глотина И.М. Влияние информационного пространства на экономическую безопасность региона // Экономика региона, 2018, Т. 14, вып. 2,  с. 474-484.
 • Минзов А.С., Невский А.Ю., и т.д. Информационная безопасность в цифровой экономике, Ж., ИТНОУ, 2018, №3, с.52-59