AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
VƏTƏNDAŞ ELMİ LAYİHƏLƏRİNİN FORMALAŞDIRILMASININ ÜMUMİLƏŞDİRİLMİŞ KONSEPTUAL MODELİ
Verdiyeva Nərgiz N.

Məqalə vətəndaş elmi layihələrinin formalaşması mərhələlərinin tədqiqi və onların ümumiləşdirilmiş konseptual modelinin qurulmasına həsr olunmuşdur. Vətəndaş elmi layihələrinin formalaşdırılması prosesindəki qanunauyğunluqları ortaya çıxarmaq məqsədilə bu sahədə xüsusən maraq doğuran işlər təhlil edilmiş, müxtəlif vətəndaş elmi layihələrinin tarixi, yaranması və inkişaf mərhələləri araşdırılmışdır. Layihələndirmə prosesinin mərhələləri və hər bir mərhələdə əldə olunan nəticələr nəzərdən keçirilmişdir. Tədqiqat nəticəsində toplanılmış materiallar və əldə edilmiş məlumatlar əsasında vətəndaş elmi layihələrinin formalaşdırılmasının ümumiləşdirilmiş konseptual modeli təklif olunmuşdur. Belə bir modelin qurulması gələcəkdə vətəndaş elmi layihələləri yaratmaq istəyən şəxslər üçün faydalı ola bilər (səh.75-82).

Açar sözlər:e-elm, vətəndaş elmi, vətəndaş elmi layihələri, konseptual model, layihənin qurulma mərhələləri.
DOI : 10.25045/jpis.v11.i1.06
Ədəbiyyat
 • Alguliyev R.M., Alakbarov R.G., Fataliyev T.Kh. Electronic Science: Current Status, Problems And Perspectives // Problems of information technology, 2015, № 2, pp. 4-14.
 • Əliquliyev R.M., Fətəliyev T.X. Vətəndaş elmi / Bakı: İnformasiya Texnologiyaları, 2018, 138 s.
 • Elm haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı şəhəri, 14 iyun 2016-cı il, http://science.gov.az
 • Fətəliyev T.X. Vətəndaş elmi e-elmin inkişafının yeni istiqaməti kimi // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri, 2014, № 1, s. 57-64.
 • Senabre E., Dr. Ferran-Ferrer N., Dr. Perelló J. Participatory design of citizen science experiments. Media Education Research Journal. Comunicar, 2018, № 54, v. XXVI, pp. 29-38.
 • How to Start a Citizen Science Program, https://www.epa.gov
 • Five Phases of the Project Management Lifecycle, https://www.villanovau.com
 • Turner J.R. The Handbook of Project-based Management: Improving the Processes for Achieving Strategic Objectives. McGraw-Hill, 1999, pp. 69-90.
 • Bosch-Rekveldt M. Managing project complexity. A study into adapting early project phases to improve project performance in large engineering projects, Ph.D. dissertation, Delft University of Technology, 2011, Delft, 320 p.
 • Project Phase, https://www.inloox.com
 • Whitman M.E., Mattord H.J. Principles of Information Security. Course Technology Press, 2011, 656 p.
 • Work Plan, http://eu-citizen.science/work-plan
 • Experts want EU to tackle scientific data deluge, https://www.euractiv.com
 • Lintott C., Schawinski K., Bamford S., Slosar A., Land K., Thomas D., Edmondson E., Masters K., Nichol Robert C., Raddick, M. Jordan, Szalay , Andreescu D., Murray P., Vandenberg J. "Galaxy Zoo 1: data release of morphological classifications for nearly 900,000 galaxies". MNRAS, v. 410 (1), 14 December 2010, pp. 166–178.
 • INaturalist, https://www.inaturalist.org/pages/about/
 • Citizen Scientist Site Hits One Million Observations of Life on Earth, https://news.mongabay.com
 • Science as an Open Enterprise, http://www.openaccess.sdum.uminho.pt
 • Children’s Online Privacy Protection Act, COPPA, https://www.ftc.gov
 • Т.Х.Фаталиев, Н.Н.Вердиева, Вопросы обеспечения информационной безопасности в проектах гражданской науки, VII Международная научно-практическая конференция “Информационные технологии: проблемы и решения”, Россия, г. Уфа, 21-24 май, 2019, сс.50-55.