AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
AZƏRBAYCANDA MİLLİ ANTİPLAGİAT XİDMƏTİNİN YARADILMASI KONSEPSİYASI
Həsənova Rəhilə Ş., Əsgərov Firudin Ş.

Hazırda elmi cəmiyyətdə plagiatlıqla mübarizə aktual məsələlərdən biridir. İKT-nin sürətli inkişafı, elmi informasiyanın İnternet mühitində açıq və əlyetərli olması plagiatlıq kimi neqativ hallar üçün əlverişli mühit yaradır. Hər bir müəllif istəmədən və ya digər səbəbdən bu kimi hallarla qarşılaşa bilir. Məqalə Azərbaycanda milli antiplagiat xidmətinin yaradılması konsepsiyasına həsr edilmişdir. Burada plagiatlıq və onun növləri haqqında qısa məlumat verilmişdir. Eləcə də, anti-antiplagiat sistemlərinin xüsusiyyətləri haqqında məlumat verilmişdir. Azərbaycan nümunəsində milli antiplagiat xidmətinin göstərilməsi mərhələləri sadalanmışdır. Təklif edilən milli antiplagiat xidmətindən bütün elmi təşkilatların, ali təhsil müəssisələrinin müəllim-tələbə heyəti və elmi tədqiqatçıları yararlana bilər. Belə ki, nəticədə hər bir elmi iş üçün təqdim olunan arayışla onun orijinal olub-olmaması haqqında qərar qəbul etmək mümkündür (səh.88-93).

Açar sözlər:plagiatlıq, piratçılıq, antiplagiat sistemləri, anti-antiplagiat sistemləri.
DOI : 10.25045/jpis.v12.i1.08
Ədəbiyyat
 • Əliquliyev R.M., Ağayev N.B., Alıquliyev R.M. Plagiatlıqla mübarizə texnologiyaları, Bakı: İnformasiya Texnologiyaları nəşriyyatı, 2015, 165 s.
 • Education with Integrity, http//www.turnitin.com
 • What is Plagiarism? 2017, http//www.plagiarism.org
 • Asim M., Hussam M., Snasel V. Overview and Comparison of Plagiarism Detection Tools / Proceedings of the Dateso 2011: Annual International Workshop on DAtabases, TExts, Specifications and Objects, Pisek, Czech Republic, April 20, 2011, pp.161-172.
 • Mallon, Stolen words: Forays into the origins and ravages of Plagiarism, Ticknor and Fields Publications, 1989, 300 p.
 • Guardian news reports, November 24 1986, March 10 1997, July 11 1997, November 22, 2005, http//www.theguardian.com
 • Encyclopedia Britannica, http//www.britannica.com/EBchecked/topic/462640/plagia-rism.
 • How Do I Know If I'm Plagiarizing? http://www.scribendi.com/advice/how_do_i_know_en.html
 • Reliableх plagiarism detector, http//www/plagiarismdetecting.org
 • Alzahrani S., Salim N., Abraham A. Understanding Plagiarism Linguistic Patterns, Textual Features and Detection Methods // IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics – Part C: Applications and Reviews, 2012, vol.42, no.2, pp.133-143.
 • Hoad T.C., Zobel J. Methods for Identifying Versioned and Plagiarized Documents // Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2003, vol.54, no.3, pp.203-215.
 • Jadalla A., Elnagar A. PDE4Java: Plagiarism Detection Engine for Java source code: a clustering approach // International Journal of Business Intelligence and Data Mining, 2008, vol.3, no.2, pp.121-135.
 • Zechner M., Muhr M., Kern R., Michael G. External and intrinsic plagiarism detection using vector space models / Proceedings of the SEPLN’09 Workshop on Uncovering Plagiarism, Authorship and Social Software Misuse, 2009, pp.47-55.
 • Jooste C. The Plagiarist on Trial – a legal perspective on plagiarism, 2018, http//www.blogs.sun.ac.za
 • Education minister loses doctorate for plagiarism, http://www.thelocal.de/20130205.
 • Əliquliyev R.M., Alıquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. Azərbaycanda plagiatliqla mübarizə problemləri və həll yolları // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2019, №1, s.34-43.
 • Həsənova R.Ş., Əsgərov F.Ş. Plagiatlığın növləri və ondan qorunmağın üsulları // “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” IV respublika konfransı, 14 dekabr 2018-ci il, s.221-223.
 • Həsənova R.Ş., Əsgərov F.Ş. Plagiatlıq və onunla mübarizə vasitələri: antiplagiat sistemləri // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2019, №2, s.94-101.