AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
ELEKTRON TƏDRİS RESURSLARININ YARADILMASINDA STANDARTLAŞDIRMA MƏSƏLƏLƏRİ
Mahmudova R.Ş.

Məqalədə elektron təhsildə, o cümlədən elektron tədris resurslarının yaradılmasında standartlaşdırma məsələləri araşdırılır. Bu sahədə mövcud beynəlxalq standartlar təhlil olunur. Həmin standartların üstünlükləri və çatışmazlıqları göstərilir. Azərbaycanda müvafiq standartların tətbiqi ilə bağlı təkliflər irəli sürülür. (səh. 27-38)

Açar sözlər:e-təhsildə standartlaşdırma, elektron tədris resursları, tədris obyekti, metaverilənlər, AİCC, İMS, SCORM, repozitari
Ədəbiyyat
 • Towards Knowledge Societies. UNESCO World Report, 2005.
 • http://www.ikt.az
 • Тельнов Ю.Ф. Электронное обучение в открытой электронной среде на основе создания интегрированного пространства знаний // Открытое образование, 2005, №3.
 • Рубан К.А. Особенности интероперабельности в системах электронного образования // Информационные технологии и вычислительные системы, 2009, №5.
 • Осин А.В. Электронные образовательные ресурсы нового поколения: в вопросах и ответах. – М.: Агентство «Социальный проект», 2007, 32 с.
 • Хортон У., Хортон К. Электронное обучение: инструменты и технологии /Пер. с англ. – М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2005, 640 с.
 • http://www.aicc.org
 • http://www.imsproject.org
 • Кузьмина В.Ю., Салосина И.И. Информационные образовательные ресурсы в системах электронного обучения: основные стандарты и спецификации. Учебно-методическое пособие по направлению «Электронные образовательные ресурсы». – Казань: КГУ, 2008, 134 c.
 • IEEE LOM Working group, http://www.ltsc.ieee.org
 • Богомолов В.А. Обзор бесплатных систем управления обучением. Educational Technology & Society 10(3) 2007. ISSN 1436–4522
 • Стандарты SCORM и его применение http://cccp.ifmo.ru/scorm/index.html 
 • Соловов А.В. Электронное обучение – новая технология или новая парадигма? //Высшее образование в России, 2006, №11.
 • Тельнов Ю.Ф., Комлева Н.В. Создание открытых образовательных ресурсов с использованием интеллектуальных технологий. Научная сессия МИФИ, 2008, том 10.