AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
İNTERNETİN TƏNZİMLƏNMƏSİ METODLARININ BƏZİ ASPEKTLƏRİ HAQQINDA
Mahmudov R.Ş.

Məqalədə İnternetin tənzimlənməsi metodları araşdırılır. O cümlədən yanaşma, rəhbər prinsiplər, analogiyalar kimi təsnif edilən tənzimləmə metodlarının ayrı-ayrı formaları analiz edilir. Hər bir metodun tətbiqinin üstün və çatışmayan cəhətləri göstərilir. (səh. 47-55)

Açar sözlər:İnternetin tənzimlənməsi metodları, “real” yanaşma, “kiber-yanaşma”, “dəyişə bilən həndəsə”, texnoloji neytrallıq, İnternet-televiziya analogiyası, İnternet-poçt analogiyası, İnternet-telefon rabitəs
Ədəbiyyat
 • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnternetin  tənzimlənməsi  problemləri. Ekspress-informasiya. İnformasiya cəmiyyəti seriyası, Bakı: “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2010,115 səh.
 • Kleinwächter W. Internet Co-Governance. Towards a Multilayer Multiplayer Mechanism of Consultation, Coordination and Cooperation (M3C3). Paper presented to the Informal Consultation of the Working Group on Internet Governance (WGIG), Geneva, September 20 – 21, 2004, Version 2.0.
 • www.isoc.org
 • Kurbalija J., Gelbstein E. Internet Governance: Issues, Actors and Divides, DiploFoundation, 2005, 183 p.
 • Самолеты с изменяемой геометрией и стреловидностью крыльев, http:// www.studyport.ru
 • Kurbalija J. Intertnet Governance and International Law, http://www.wgig.org
 • Якушев М.В. Управление Интернетом на международном уровне: актуальные вопросы для Российской Федерации, Информационное общество, 2008, вып. 3–4, с. 6–8.
 • http:// www.icann.org
 • http:// www.ec.europa.eu
 • Курбалийя Й. Управление Интернетом / Й.Курбалийя; Координационный центр национального домена сети Интернет. – М., 2010, 208 с.
 • Singh J P. Multilateral Approaches to Deliberating Internet Governance, Policy & Internet: Vol. 1: Iss. 1, Article 4.
 • Зиновьева Е.С. Международное управление Интернетом: конфликт и сотрудничество. Учебное пособие. Москва: МГИМО (У) МИД России, 2011. 170 с. 
 • http:// www.justice.gov.az
 • http:// www.upu.int