AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
AZƏRBAYCANIN ÜMUMDÜNYA TİCARƏT TƏŞKİLATINA DAXİL OLMASI ŞƏRTLƏRİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ ELEKTRON KOMMERSİYA SİSTEMLƏRİNİN TƏTBİQİ VƏ İNKİŞAFI PROBLEMLƏRİNİN TƏHLİLİ
Əliyev Ə.Q.

Məqalədə Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına (ÜTT) üzvlük məramının əsas məqsədləri və gözlənilən perspektivləri təhlil olunmuşdur. Ölkədə informasiya iqtisadiyyatının formalaşmasında elektron-kommersiya (e-kommersiya) sistemlərinin əhəmiyyəti və perspektivləri şərh edilmişdir. ÜTT-yə daxil olmaqla bağlı e-kommersiyada yarana biləcək problemlər tədqiq edilmiş, ölkənin bu məsələ ilə əlaqədar mövqeyinin müəyyənləşdirilməsi və qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi üçün müvafiq təkliflər və tövsiyələr irəli sürülmüşdür. (səh. 81-90)

Açar sözlər:Ümumdünya Ticarət Təşkilatı, informasiya iqtisadiyyatı, beynəlxalq ticarət, e-kommersiya modelləri, ticarətin tənzimlənməsi, intellektual mülkiyyət.
Ədəbiyyat
 • Əliquliyev R.Ə., Ə.Q.Əliyev. E-kommersiya sistemləri – yüksək texnologiyalara əsaslanan yeni iqtisadiyyatın əsas vasitələrindən biri kimi // Azərbaycan iqtisadiyyatında keçid dövrünün başa çatması. Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı: 2010, s. 770-774
 • Azərbaycanın ÜTT-yə daxil olması istəyi ilə əlaqədar elmi-metodiki materiallar. economy.gov.az
 • Дайнеко А.Е., Забавский Г.В., Василевская М.В. ВТО: механизмы, функционирования и практика вступления. Минск, 2006, 408 с.
 • Тихонова Н.Б. Особенности процесса либерализации международной торговли в деятельности ВTO // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 2010, №2, стр. 94–102, http://www.publikacia.net/arhiv/022010.pdf Дюмулен И.И. Всемирная торговая организация. М.: Экономика, 2008, 346 с.
 • www.wto.org, http://www.wto.ru
 • Саволайнен Н.Б. Проблемы вступления РФ в ВТО с активным участием российских регионов //  Экономика и управление, 2008, №4, с. 19–24.
 • Андрейчикова О.Н., Андрейчиков А.В. Исследование проблемы вступления России в ВTO методом аналитических сетей // Информационные технологии, 2006, №2, с. 55–64.
 • Чиркин А. Предстоящее вступление России в ВТО и потенциальные экономические риски // Вопросы экономики, 2005, №5, с. 29–35, http://vopreco.ru.
 • Кобелев О.А. Электронная коммерция.  М.: «Дашков и К», 2009,  684 с.
 • Гараджаоглу А.А. Проблемы информатизации общества и экономики. Баку: ЭЛМ, 2003, 460 с.
 • Алиев А.Г. Теоретико-прикладные аспекты информатизации гуманитарных отраслей. Баку; ЭЛМ, 2006, 474 с.
 • Горбань М., Гуриев С., Юдаева К. Россия в ВТО: мифы и реальность // Вопросы экономики, 2002, №2, c. 23–28, http://vopreco.ru/