AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
ƏŞYALARIN İNTERNETİ: MAHİYYƏTİ, İMKANLARI VƏ PROBLEMLƏRİ
Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş

Məqalədə Əşyaların İnternetinin mahiyyəti, texnoloji əsasları, əhatə dairəsi, tətbiq sahələri, perspektivləri və problemləri araşdırılır. O cümlədən Əşyaların İnterneti konsepsiyasının meydana gəlməsi zərurəti və tarixi, beynəlxalq təşkilatların və aparıcı dövlətlərin bu konsepsiyanın reallaşdırılması ilə bağlı həyata keçirdikləri tədbirlər tədqiq olunur. Əşyaların İnternetinin texnoloji əsasını təşkil edən RFID-texnologiyaların xüsusiyyətləri analiz edilir. Ayrı-ayrı sahələrdə Əşyaların İnternetinin tətbiqinin sosial-iqtisadi üstünlükləri göstərilir. Bu konsepsiyanın uğurla həyata keçirilməsi üçün həll edilməli olan problemlər, o cümlədən standartlaşdırma, ünvanlaşdırma və təhlükəsizlik məsələləri şərh olunur. (səh. 29-40)

Açar sözlər:Əşyaların İnterneti, RFID-texnologiyalar, RFID-rider, RFID-çip, radiotezlik identifikasiyası, IPv6.
Ədəbiyyat
 • Гринчук О., В мире “интернет-вещей”: один день из 2020 года, http://telecomer.com
 • http://www.larin.clan.su
 • Edited by Harald Sundmaeker, Patrick Guillemin, Peter Friess Sylvie Woelfflé. Vision and challenges for realising the Internet of things, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2010, 229 pp.
 • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnternet fenomeninə çoxaspektli baxış. Ekspress-informasiya. İnformasiya cəmiyyəti seriyası. Bakı: “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2010, 96 səh.
 • Chaouchi H. The Internet of Things: Connecting Objects. John Wiley & Sons, 2010, 288 pp.
 • http://www.itu.int
 • http://www.icao.int
 • Финкенцеллер К. RFID-технологии. Справочное пособие / пер. с нем. Сойунханова Н.М., М.: Додэка-XXI, 2010, 496 с.
 • http://www.rfidjournal.com/
 • http://www.rfi-d.ru
 • Evdokimov S., Fabian B., Günther O., Ivantysynova L., Ziekow H. RFID and the Internet of Things: Technology, Applications, and Security Challenges" // Foundations and Trends® in Technology, Information and OM, 2010, Vol. 4: No 2, pp 105-185.
 • Əliquliyev R.M., Əliyev T.S., Fətəliyev T.X. İnternet təbiəti fəth edir // Rabitə dünyası, 2006, № 15
 • http://www.scientificamerican.com
 • http://www.edri.org
 • Райзберг Б. А. и др. Современный экономичес­кий словарь, М.: ИНФРА-М, 2007
 • Weber R.H. Internet of Things: Legal Perspectives, Springer, 2010, 129 pp.
 • http://www.alogistika.ru
 • http://www.networkcultures.org
 • http://www.readwriteweb.com
 • http://www.ietf.org
 • http://www.autoidlabs.org
 • http://www.rfidgazette.org
 • http:// www.americanlibrariesbuyersguide.com
 • http://www.boycottgillette.com