AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
İNFORMASİYA İQTİSADİYYATININ FORMALAŞMASI ŞƏRAİTİNDƏ İNTERNET-BANKİNQ TEXNOLOGİYALARININ ƏHƏMİYYƏTİ VƏ İNNOVATİV XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Əliyev Ə.Q.

Məqalədə elektron bank xidmətlərinin və əməliyyatlarının mahiyyəti şərh olunmuşdur. Müasir İnternet-bankinq texnologiyalarının meydana gəlməsi, onun, üstünlükləri və innovativ  xüsusiyyətləri təhlil olunmuşdur. İnternet-bankinqin fəaliyyət prinsipləri və təhlükəsizlik məsələləri araşdırılmış, inkişaf tendensiyaları və gələcək perspektivləri şərh olunmuşdur. (səh. 41-49)

Açar sözlər:informasiya iqtisadiyyatı, İnternet-bankinq, bank xidmətləri, onlayn-bankinq, distant-bankinq.
Ədəbiyyat
 • Алиев А.Г. Проблемы информатизации общества и экономики. Баку:  Элм, 2003, стр. 460.
 • Алиев А.Г. Теоретико-прикладные аспекты информатизации гумантарных отраслей. Баку: Элм, 2006 г, стр. 476.
 • Демкивский А.В. Деньги и кредит: Учебное пособие. К.: Дакор, 2005.
 • Вершинская О.Н., Бестужева О.Ю., Юдин Т.В. Потребление российским населением современных банковских услуг и электронная коммерция // Информационное общество, 2009, №3.
 • http://www.ibar.az
 • Корцева А.В. Развития Интернет-банкинга в России // Перспективы науки. 2009, № 1, стр. 60-62.
 • Кобелев О.А. Электронная коммерция. М: Торговая корпорация «Дашков и К°», 2009, стр. 262.
 • Пашкова А.В., Иванова Ю.В. Дистанционное банковское обслуживание в России и странах Европы и США. // Методический журнал «Банковский ритейл», №2, 2009.
 • Юрасов А.В. Основы электронной коммерции. М.:, Горячая линия-Телеком, 2008, стр. 480.
 • Əliyeva A.S., Abbasova V.Ə.,  Tusai Ə.Ə. İnternet-bankinq texnologiyalarının innovativ xüsusiyyətləri. “Korporativ idarəetmə və iqtisadiyyatın innovasiya inkişafı” mövzusunda bey­nəlxalq konfrans. AMEA  Elmi İnnovasiyalar  Mərkəzi.  Bakı-2011, 31 mart. səh. 177-180.
 • Антонов К.А. Дистанционное банковское обслуживание в РФ: состояние и пути развития // Банковские услуги, 2011, № 3, стр. 20-23.
 • Чернышов А.С. Преимущества и перспективы развития Интернет-банкинга в России // Вестник Белгородского Университета Потребительской Кооперации. 2009, № 4-2, стр. 276-279.
 • Тедеев А.А. О проблемах и перспективах развития электронной банковской деятельности (Интернет-банкинга) в России // Финансы и кредит, 2010, № 33, стр. 55-58.
 • Ломакин Н.И., Самородова И.А. Развитие Интернет-банкинга в России в условиях формирования информационного общества // В мире научных открытий, 2010, № 4-9, стр. 10-11.