MINISTRY OF SCIENCE AND EDUCATION OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF ELECTRONİC CATALOGS İN AZERBAİJANI LIBRARIES
Javid A. Jafarov

Some conceptual issues to develop the electronic catalogue, and to improve the access to e-ca­ta­­logue in Azerbaijan libraries are described in the article. The necessity of introducing new technologies such as RFID, 3G and Web 3.0 in library work is described. Es­tab­lish­ment of National Automated Library-Information System (NALIS) and introduction of spe­ech identification technologies to e-catalogue are proposed. (pp. 50-60)

Keywords:Electronic catalogue, e-library, NALIS, RFID, 3G, Web 3.0.
References
  • “Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”. Bakı: 2008
  • Jafarov J.A. Next-generation catalogues and automated library-information sys­tems in Azerbaijani libraries // Energy education science and technology (Part B). Social and Educational Studies (ISI Thomson, SCI), 2012, Vol. 4, № 4, pp. 2457-2462.
  • Мамбеталиев К.К. «КАБИС» - Казахская автоматизированная библиотеч­но-ин­фор­мационная система // Кітапхана, 2010, № 2-3, С.51-54.
  • Каримов У.Ф. Автоматизированная информационно-библиотечная сис­тема «KAR­MAT-M» / Материалы 16-й междунар. конф. Крым. Биб­лио­теки и инфор­ма­ционные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса. Крым: 2009, с. 162-167.
  • Dobreva M. Making the Most of RFID in Libraries // Library Review, 2010, Vol. 59. Iss. 4, pp. 310 -311.
  • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş.Əşyaların İnterneti, Ekspress infor­masiya, İnformasiya cəmiyyəti seriyası,  Bakı: “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2012, 48 s.
  • Hacking Exposed Linux: Linux Security Secrets & Solutions (third ed.). Ottawa: McGraw-Hill Osborne Media, 2008, pp. 298.
  • Бхуптани М., Морадпур Ш. RFID-технологии на службе вашего бизнеса. Москва: Альпина Паблишер, 2007, 290 с.
  • Əliyeva-Kəngərli A. Müasir Azərbaycanda elmin informasiya təminatı və kitab­xa­na­lar. Bakı: Elm, 2007, 394 s.
  • Əliquliyev R.M., İmamverdiyev Y.N. E-dövlətin informasiya təhlükəsizliyi: ak­tual tədqiqat istiqamətləri // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2010, № 1, s. 3-13.