AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
ŞƏHƏR İNFRASTRUKTURUNA TƏSİR EDƏN İZAFİ NƏQLİYYAT YÜKÜNÜN ANALİZİ
Abdullayev R.S.

Məqalədə şəhərdaxili nəqliyyat yükünə təsir edən amillər analiz edilmişdir. Bu problemin aradan qaldırılması sahəsində xarici ölkələrin təcrübəsinə baxılmışdır. İzafi nəqliyyat yükünün azaldılması üçün təkliflər işlənmişdir. (səh. 36-40)

Açar sözlər:nəqliyyat yükü, nəqliyyat infrastrukturu, nəqliyyat tıxacları
Ədəbiyyat
  • http://transbez.com/info/avto/probka-mathtml.
  • Уильямс М.: RFID в Токио. Computerworld Россия. №3 (548), 2007, с. 41.
  • Таланин А.: Против пробок. Computerworld Россия, №17 (562), 2007, с. 38
  • Швецов В.И.: Математическое моделирование транспортных потоков. Автоматика и телемеханика, №11, 2003.
  • Смирнов Н.Н., Киселов А.Б., Никитин В.Ф., Юмашев М.В.: Математическое моделирование автотранспортных потоков. Мехмат МГУ, 1999.
  • Williams A., Dourish P.: Imagining the City: The Cultural Dimensions of Urban Computing. Computer, vol. 39, no. 9, 2006, pp. 38–43.
  • Foth M.: Facilitating Social Networking in Inner-City Neighborhoods. Computer, vol. 39, 9, 2006, pp. 44–50.
  • Kostakos V., O'Neill , Penn A.: Designing Urban Pervasive Systems. Computer, vol. 39, no. 9, 2006, pp. 52–59.
  • Kjeldskov J., Paay J.: Public Pervasive Computing: Making the Invisible Visible. Computer, vol. 39, 9, 2006, pp. 60–65.
  • Davis J., Lin , Borning A., Friedman B., Kahn P.H. Jr., Waddell P.A.: Simulations for Urban Planning: Designing for Human Values. Computer, vol. 39, no. 9, 2006, pp. 66–72.