AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
İNTERNETİN MAHİYYƏTİ, XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ TƏSİR İMKANLARINA DAİR BƏZİ BAXIŞLAR
Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş.

Məqalədə İnternetin mahiyyətinə dair müxtəlif baxışlar şərh olunur. İnternetin meydana gəlməsinin əsasında dayanan fəlsəfi ideyalar analiz edilir. Qlobal şəbəkənin müxtəlif aspektlərinə dair elmi yanaşmalar araşdırılır. İnternetin təsiri ilə müxtəlif fəaliyyət sahələrində baş verən  köklü dəyişikliklər xarakterizə olunur. (səh. 41-51)

Açar sözlər:İnternetin mahiyyəti, İnternetin fəlsəfəsi, İnternetin sosiologiyası, virtuallıq ideyası, hipermətn ideyası, İnternet və siyasət, İnternet və idarəetmə
Ədəbiyyat
 • Журавлева Е.Ю. К определению сети Интернет / Технологии информационного общества - Интернет и современное общество: труды VII Всероссийской объединенной конференции. Санкт-Петербург, 10-12 ноября 2004 г., Изд-во Филологического ф-та СПбГУ, 2004.
 • FNC Resolution: Definition of “Internet”, http://www.fnc.gov/internet_res.html
 • http://www.ietf.org/rfc.html
 • Нехаев С.А., Андреев И.Л., Кривошеин Н.В., Яскевич Я.С., Словарь прикладной интернетики, Сетевой холдинг WEB PLAN Group, www.webplan.ru
 • Громыко Н.В. Интернет и постмодернизм - их значение для современного образования // Вопросы философии,   № 2, 2002,  175.
 • Минаков А.В. Некоторые психологические свойства и особенности Интернет как нового слоя реальности, www.flogiston.df.ru
 • Соколов А.В. Общая теория социальной коммуникации, Учебное пособие, СПб., Изд-во Михайлова В. А., 2002 , 461 с.
 • Журавлева Е.Ю., Основные этапы метафоризации Интернет (социально-философские аспекты), Материалы X Всероссийской объединенной конференции “Интернет и современное общество”, http://www.ict.edu.ru
 • Иванченко Д.А. Интернет, виртуальность, киберпространство: некоторые подходы к методологии, Материалы X Всероссийской объединенной конференции “Интернет и современное общество”, www.math.spbu.ru
 • Nelson T.N. A file structure for the complex, the changing, and the indeterminate // in: ACM 20th National Conference – Proceedings. Clevelend, Ohio, 1965, pp. 84-100
 • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnternet fenomeninə çoxaspektli baxış. Ekspress-informasiya. İnformasiya cəmiyyəti seriyası. Bakı: “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2010, 96 səh.
 • Маклюэн Г.М., Понимание медиа: Внешние расширения человека / Пер. с англ., М: Жуковский: “КАНОН-Пресс-Ц”, “Кучково поле”, 2003, 464 с.
 • http://www.ecoumberto.net.ru
 • Бондаренко Е. Социальные сети как инструмент развития: виды и возможности, http://www.trainings.ru
 • Чугунов А.В. Социология Интернета: методика и практика исследований Интернет-аудитории, Учебное пособие. — СПб, 2007, 130 с.
 • Туронок С. Интернет и политический процесс // Общественные науки и современность, №2, 2001.
 • Əliquliyev R.M., Fətəliyev T.X. Elektron elmin formalaşdırılmasının bəzi məsələləri // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, № 4, 2008.
 • Əliquliyev R.M., Mahmudova R.A. Təhsilin informasiyalaşdırılmasının bəzi konseptual məsələləri // Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Xəbərləri. Pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası, № 9, 2007.
 • Рузайкин Г.И. Культура и Интернет // Мир ПК № 9, 2001.