AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
AZƏRBAYCANDA E-HÖKUMƏT QURUCULUĞUNUN MÖVCUD DURUMU, İNKİŞAF POTENSİALI VƏ İSTİQAMƏTLƏRİ
Hacıyev N.C.

Məqalədə Azərbaycanda e-hökumətin formalaşdırılmasının cari vəziyyətini, inkişaf potensialını və istiqamətlərini qiymətləndirmək məqsədi ilə PEST analizi  aparılmışdır. PEST analizinin tərkibinə daxil olan siyasi, iqtisadi, sosial və texnoloji amillərin reallaşdırılması imkanları və buna  mane olan təhlükələr müəyyənləşdirilmişdir. Bu imkanların reallaşdırılması və təhlükələrin qarşısının alınması məqsədi ilə görülən işlər təhlil edilmişdir. Həmçinin bu sahədə gələcəkdə görülməli olan zəruri tədbirlər təklif edilmişdir. (səh. 69-74)

Açar sözlər:E-Azərbaycan, e-hökumət, PEST analizi
Ədəbiyyat
 • Riley B.T. Electronic Governance and Electronic Democracy: Living and Working in the Connected World, 2001.
 • lnfoDev and the Center of Democracy and Technology. The E-government Handbook for developing countries, November
 • Дрожжинов В.И. Электронное правительство // Совершенствование государственного управления на основе его реорганизации и информатизации, М.: Эко-Трендз, 2002.
 • Яковлева Е.А. Электронное правительство: теоретические модели и политическая стратегия российского государство, Москва, 2006, http://www.diss.rsl.ru/diss-/06/0598/060598011/pdf.
 • Попов А.О. Информационно-коммуникационные технологии как фактор совершенствования государственного регулирования национальной экономики в условиях информационного общества, Москва, 2008, 199 с.
 • Аббасов А.М., Мамедов З.Ф., Электронизация финансовой индустрии в условиях сетевой экономики, Монография, Баку, Азернешр, 2007, 336 с.
 • Əliquliyev R.M., İmamverdiyev Y.N. E-dövlətin informasiya təhlükəsizliyi: aktual tədqiqat istiqamətləri // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri, Bakı, 2010, № 1.
 • Муслимов С., Ибрагимов О., Пенсионная реформа в Азербайджане: трудности и успехи, Переходный период: вопросы развития, Издается Программой Развития Организации Объединенных Наций и Лондонской Школой Экономики и Политических Наук, Братислава 2009.
 • Aliguliyev R., Gurbanov G. Big Ambitions in rapidly Changing World: Azerbaijan. The Global Information Technology Report 2012, Living in a Hyperconnected World, World Economic Forum, 2012.
 • UN e-Government Survey, 2010. From e-Government to Connected Governance. United Nations, New York, 2010.
 • World Economic Forum, 2010.