AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
İNTERNET ASILILIĞI VƏ ONUNLA MÜBARİZƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş.

Məqalədə İnternet asılılığı problemləri araşdırılır. Addiktologiyanın yeni tədqiqat sahəsi kimi xarakterizə edilən İnternet asılılığının yaranma səbəbləri, xüsusiyyətləri və doğurduğu fəsadlar analiz edilir. İnternet asılılığının tibbi-psixoloji profilaktikası, uşaqların bu təhlükədən qorunmasının xüsusiyyətləri, həmin problemlə mübarizə sahəsində beynəlxalq təcrübə tədqiq olunur. Azərbaycanda İnternet asılılığı ilə bağlı mövcud vəziyyət şərh edilir və müvafiq təkliflər irəli sürülür. (səh. 7-18)

Açar sözlər:İnternet asılılığı, İnternet aludəçiliyi, addiktologiya, asılılıq sindromu, tibbi-psixoloji pozğunluq
Ədəbiyyat
 • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnformasiya asililiği problemləri və onlarla mübarizə yolları. Ekspress-informasiya. İnformasiya cəmiyyəti seriyası, Bakı: “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2009, 62 səh.
 • Старшенбаум Г.В. Аддиктология: психология и психотерапия зависимостей, М.: Когито-Центр, 2006, 367 с.
 • Даренский И.Д. Аддиктология как научная дисциплина и область практической деятельности // Аддиктология. № 1, c. 8-13.
 • Под редакцией Менделевича В.Д. Руководство по аддиктологии, СПб: Речь, 2007, 768 c.
 • Котляров А.В. Другие наркотики, или Homo Addictus: Человек зависимый, М: Психотерапия, 2006, 480 с.
 • Егоров А.Ю. Нехимические зависимости, СПб: Речь, 2007, 190 с.
 • Young K.S., Rodgers R.C. The Relationship Between Depression and Internet Addiction / CyberPsychology & Behavior, 1(1), pp. 25-28, 1998
 • Chou C., Condron L., Belland J.C. A Review of the Research on Internet Addiction, Educational Psychology Review, Vol. 17, No. 4, December 2005.
 • Войскунский А.Е. Актуальные проблемы зависимости от Интернета // Психологический журнал, №1, 2004
 • Кузнецова Ю.М., Чудова Н.В. Психология жителей Интернета, Москва: Издательство ЛКИ, 2008, 224 с.
 • Краснова С.В. и др. Как справиться с компьютерной зависимостью, М: Эксмо, 2008, 224 с.
 • Касапчук А. Лечение компьютерной зависимости, http://www.tiensmed.ru
 • http://www.microsoft.com
 • Егоров А.Ю., Игумнов С.А. Расстройства поведения у подростков // СПб: Речь, 2005, 436 с.
 • Алигулиев Р.М., Махмудова Р.Ш., Махмудов Р.Ш. Вопросы защиты детей  школьного  возраста от Интернет-зависимости // Дистанционное и виртуальное обучение, Москва, № 6, 2011.
 • http://www.allpsych.com
 • http:/www.tochka.net