AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
KOMMERSİYA TİPLİ TAMMƏTNLİ VERİLƏNLƏR BAZALARININ FORMALAŞMASI, XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ PROBLEMLƏRİ
Kərimova S.H.

Məqalədə informasiya bazarı, verilənlər bazalarının tarixi, kommersiya tipli tam mətnli verilənlər bazaları, Azərbaycan kommersiya kitabxanaları tədqiq olunur. Həmçinin kommersiya tipli elektron kitabxanaların inkişaf perspektivləri və vəzifələri, elektron kitabxanaların problemləri analiz edilir və həlli yolları göstərilir. (səh. 64-74)

Açar sözlər:informasiya bazarı, verilənlər bazaları, elektron kitabxanalar, kommersiya tipli elektron kitabxanalar
Ədəbiyyat
 • Хорошилов А.В., Селетков С.Н., Днепровская Н.В. Управление информаци-онными ресурсами, М.: Финансы и статистика, 2006, c. 127-129
 • Электронные библиотеки: Перспективы и проблемы создания, http://www.library.lg.ua/rus/kollegam_public.php
 • Arms W. Y. Digital Libraries, Cambridge, MA: The MIT Press, 2000, рр. 69-72.
 • http://www.lexisnexis.com
 • http://www.dialog.com
 • http://www.silverplatters.com
 • http://www.ebscohost.com
 • Уайт Э., Камаль Э.Д. Статистические методы работы с электронными документами в библиотечной сфере, или Э-метрики, М.: Омега, 2006, c. 14-15.
 • http://www.azlic.aznet.org
 • http://www.proquest.com
 • Kоммерческие полнотекстовые базы данных, http://www.textbook. Vadimstepanov.ru/chapter4/glava4-2.html
 • Сюнтюренко О. В. Электронные информационные ресурсы: новые технологии и приложения //Электронные библиотеки, 2001.-Т. 4, вып. 1, с. 26-29.
 • Антопольский А.Б., Вигурский К.В. Концепция электронных библиотек // Электронные библиотеки, 1999, Т.2, вып. 2, c. 22-25.
 • http://www.qanun.info
 • http://www.mct.gov.az
 • Бережной С. Электронные библиотеки-территория беззакония // Мир Internet, 1999, № 5 (32), с. 76-79.