AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
FƏRDLƏRİN İNFORMASİYA MƏDƏNİYYƏTİ İNDİKATORLARININ İŞLƏNMƏSİ
Əliquliyev Rasim M., Mahmudova Rəsmiyyə Ş.

İnsanlarda informasiyanın əldə olunması, emalı, tətbiq olunması və s. ilə bağlı bilik və bacarıqların formalaşdırılması informasiya cəmiyyəti quruculuğunun vacib aspektlərindən biridir. İnformasiya mədəniyyəti və onun strukturu ilə bağlı müxtəlif yanaşmalar mövcuddur. Məqalədə bu yanaşmalar təhlil edilmiş, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən informasiya mədəniyyətinin formalaşdırılması istiqamətində aparılan işlər araşdırılmışdır. Şəxsiyyətin informasiya mədəniyyətinə informasiyanın qəbulu, yadda saxlanılması, emalı, təhlükəsizliyi və təqdim edilməsi mədəniyyətlərinin məcmusu kimi baxılmış və həmin struktura uyğun indikatorlar təklif edilmişdir. (səh. 3-12)

Açar sözlər:informasiya cəmiyyəti, informasiya mədəniyyəti, informasiya savadı, informasiya mədəniyyəti indikatorları, fərdlərin qiymətləndirilməsi
Ədəbiyyat
 • Hager P.J., Holland S. Graduate Attributes, Learning and Employability, Springer, 2007, 321 p.
 • Towards Knowledge Societies: UNESCO World Report (2005), UNESCO, Paris, 2005, 220 p.
 • Воробьев Г.Г. Твоя информационная культура, М., Молодая гвардия, 1988, 303 с.
 • Каймин В.А. Информатика, Учебник, М., ИНФРА-М, 2000, 232 с.
 • Макарова Н.В., и др. Информатика, учебник, М., Финансы и статистика, 2009, 768 c.
 • Петрова И.В. Психологические условия развития информационной культуры будущего специалиста в процессе обучения в вузе. Автореф. дис. канд. псих. Наук, Белгород, 2009, 23 с., http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/362959.html
 • Полякова Т.А. Информационная культура // Мир библиографии, М., 1998, №2, с. 49-51.
 • Казаков И.С. Формирование готовности к саморазвитию информационной культуры у студентов педагогического вуза. Автореф. дис. канд.пед.наук, Майкоп, 2006, 26 с., www.adygnet.ru/statji/.../kazakov_avtoref.doc
 • Гендина Н.И., Колкова Н.И., Скипор И.Л., Стародубова Г.А.. Формирование информационной культуры личности в библиотеках и образовательных учреждениях. Учебно-метод.пособие, Москва, 2002, 271 с.
 • Byerly G., Brodie C.S. Information literacy skills models: defining the choices. In Learning and libraries in an information age: principles and practice. Ed. Barbara K.Stripling, Englewood: Littleton: Libraries Unlimited, 1999, pp.54-82.
 • Guidelines on Information Literacy for Lifelong Learning/ http://archive.ifla.org/VII/s42/pub/IL-Guidelines2006.pdf
 • Hughes-Hassell S., Wheelock A. The Information-powered School, American Library Association, 2001, 138 p.
 • Казаченкова Л.А. Медиа и информационная грамотность в обществах знаниях: мировая встреча экспертов, http://www.litera-ml.ru
 • ACRL. Information Literacy Competency Standards for Higher Education. 2004, February, http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/informationliteracycompetency.htm
 • Dibble M. Directory of Online Resources for Information Literacy: Information Literacy Standards, 2004, http://www.lib.usf.edu/ref/doril/standard.html
 • Information Literacy Standards, 2001, http://www.caul.edu.au/cauldoc/InfoLitStandards2001.doc
 • The Seven Pillars of Higher Education, London, SCONUL, 2001, http://www.sconul.ac.uk/publications
 • Штрик А.А. Индикаторы информационной грамотности. // Информационные технологии, № 9, 2009, с.67-72.
 • http://www.ifla.org/information-literacy
 • Alguliev R.M., Mahmudova R.Sh.. Structural Approach to the Formation of İnformation Culture of İndividuals. / The International Conference on Informatics Engineering & Information Science (ICIEIS2011), Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia Nov. 14-16, 2011.
 • Пиз А. Язык жестов: увлекательное пособие для деловых людей, М., Ай - Кью, 1992, 112 c.