AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
İNFORMASİYA CƏMİYYƏTİNDƏ BAZAR İQTİSADİYYATININ TRANSFORMASİYASI MƏSƏLƏLƏRİ
Əliquliyev Rasim M., Mahmudov Rasim Ş.

Məqalədə informasiya cəmiyyəti şəraitində bazar iqtisadiyyatının transformasiyası məsələləri araşdırılır. İqtisadi sistemlərin transformasiyasına təsir edən amillər və proseslər analiz edilir. Bazarda informasiya asimmetriyasının neqativ təsirləri və onun aradan qaldırılmasında İnternetin rolu göstərilir. Bazarın vasitəçilik və qiymətyaratma funksiyalarının transformasiyası xarakterizə olunur. Biliklər iqtisadiyyatının, sosial şəbəkələrin, üçüncü sektorun, fərdiləşmiş istehsalın bazarın təməl prinsipləri ilə ziddiyyət təşkil edən cəhətləri  analiz edilir. (səh. 31-41)

Açar sözlər:bazar iqtisadiyyatının transformasiyası, informasiya assimmetriyası, virtual bazar, üçüncü sektor, biliklər iqtisadiyyatı
Ədəbiyyat
 • Пещанская И.В. Рынок как коммуникативная система и его развитие в информационном обществе. Монография, Электронное издание, http://disserwork.narod.ru/index.html
 • Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество, М., Academia, 2004, 940 с.
 • Wankhade L., Dabade B. Quality Uncertainty and Perception: Information Asymmetry and Management of Quality Uncertainty and Quality Perception, Springer, 2010, 129 p.
 • Интернет-Экономика. Гид по способам повышения производительности бизнеса с помощью Интернета, Информационно-аналитический обзор, под руководством Макшанова С.И., “АРБ ПРО”, 2013, 202 с.
 • Гейтс Б. Бизнес со скоростью мысли, ЭКСМО, 2003, 253 c.
 • Brock D.C., Moore, G.E. Understanding Moore's Law: Four Decades of Innovation, Chemical Heritage Foundation, 2006, 122 p.
 • Webb W. Wireless Communications: The Future, John Wiley & Sons, 2007, 274 p.
 • Гутри И.С. Сравнительный анализ теоретических концепций информационной экономики, http://irina.guthrielife.com/
 • Маркс К. Капитал, Карл Маркс, 1983, 3883 c.
 • Draker P.F. Post-Capitalist Society, HarperBusiness; Reprint edition, 1994, 240 p.
 • Toffler A. The Third Wave, Bantam, 1984, 560 p.
 • Алгулиев Р.М., Махмудов Р.Ш. Интернет Вещей // Информационное общество, № 3, 2013, с. 42-48.
 • Rifkin J. The End of Work: The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era, G.P. Putnam's Sons, Business & Economics, 1995, 350 p.
 • Кусина О.А. Социальные сети как эффективный инструмент маркетинга в индустрии встреч // Креативная экономика, 2013, №1, c.118-123.