AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
YENİ NƏSİL MİLLİ KİBERTƏHLÜKƏSİZLİK STRATEGİYALARI
İmamverdiyev Yadigar N.

Müasir dövrdə kibertəhlükəsizlik cəmiyyətin bütün səviyyələrinə təsir edən strateji milli məsələyə çevrilir. Kibertəhdidlərə qarşı çevik, operativ və effektli mübarizə müəyyən zaman müddətində əldə edilməli olan milli hədəflərin və prioritetlərin, maraqlı tərəflərin rollarının və məsuliyyətinin düzgün müəyyən edilməsini tələb edir. Kibertəhlükəsizlik üzrə milli strategiya bu yolda ilk addımdır. Bu işdə milli kibertəhlükəsizlik strategiyalarının işlənilməsi sahəsində ən yaxşı təcrübənin aşkarlanması məqsədi ilə mövcud milli kibertəhlükəsizlik strategiyaları analiz edilir. (səh. 42-51)

Açar sözlər:kibertəhlükəsizlik, informasiya təhlükəsizliyi, kiberfəza, kiberhücum, kibertəhlükəsizlik strategiyası
Ədəbiyyat
 • Sood A.K., Enbody R.J., Targeted cyberattacks: a superset of advanced persistent threats / IEEE Security & Privacy, 2013, Vol. 11, No. 1, pp. 54-61.
 • Li F., Lai A., Ddl D., Evidence of advanced persistent threat: A case study of malware for political espionage // Proc. of the 6th International Conference on Malicious and Unwanted Software, 2011, pp.102-109.
 • İnformasiya təhlükəsizliyi sahəsində fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi tədbirləri haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı. 26 sentyabr 2012-ci il.
 • Luiijf H., Besseling K., Spoelstra M., de Graaf P., Ten national cyber security strategies: a comparison // Proc. 6th International Conference on Critical Information Infrastructures Security (CRITIS 2011), September 2011.
 • Теслер Г.С., Новая кибернетика. – Киев: Логос, 2004, 401 с.
 • ISO/IEC 27032:2012 - Information technology - security techniques - Guidelines for cybersecurity. 2012, 50 p.
 • Mitra A., Schwartz R.L., From cyber space to cybernetic space: rethinking the relationship between real and virtual spaces // Journal of Computer-Mediated Communication's, 2001, Vol. 7, No. 1., http://jcmc.indiana.edu/vol7/issue1/mitra.html
 • US Government Accountability Office. National cybersecurity strategy: Key Improvements are Needed to Strengthen the Nation’s Posture, GAO-09-432T, 2009.
 • The Comprehensive National Cybersecurity Initiative, http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/cybersecurity.pdf
 • ENISA: National cyber security strategies: Setting the course for national efforts to strengthen security in cyberspace, 2012, 15 p.
 • National Audit Office: The UK cyber security strategy: Landscape review, February 2013, 43 p.
 • Ulusal siber güvenlik stratejisi və 2013-2014 eylem planı, 2013, www.resmigazete.gov.tr
 • The ITU National cybersecurity strategy guide. Geneva, 2012, 122 p.
 • OECD: Non-governmental perspectives on a new generation of national cybersecurity strategies, OECD Digital Economy Papers, No.212, OECD Publishing. 2012.
 • Klimburg (Ed.), National cyber security framework manual, NATO CCD COE Publication,Tallinn, 2012, 253 p.
 • European Parliament: Report on cyber security and defence, №2012/2096 (INI). 14 p.,  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2012-0335&language=EN
 • European Commission: Cyber security strategy of the European Union: An open, safe and secure cyberspace, Brussels, 7.2.2013, 20 p.