AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
İNNOVATİV STRUKTURLARIN FƏALİYYƏTİNİN İDARƏ EDİLMƏSİNİN KONSEPTUAL ƏSASLARI
Əliyev Əlövsət Q., Şahverdiyeva Roza O.

Məqalədə innovativ və elm tutumlu iqtisadiyyatın formalaşması məsələləri şərh olunmuş, İKT-yə və innovasiyalara əsaslanan iqtisadi proseslərin və sistemlərin formalaşması prosesinin aktuallığı əsaslandırılmışdır. Yeni iqtisadi şəraitdə innovativ strukturların səmərəli idarə olunmasının vacibliyi göstərilmişdir. İnnovativ strukturların əsas elementlərindən olan İKT-texnoparkların yaradılması və fəaliyyət istiqamətləri izah olunmuşdur. Onların idarə olunma sisteminin funksiyaları, ümumi əsasları müəyyənləşdirilmiş, bəzi xüsusiyyətləri və əlamətləri tədqiq olunmuşdur. İKT-texnoparkın fəaliyyətinin idarəetmə modelinin konseptual strukturu verilmişdir. (səh. 33-42) 

Açar sözlər:innovasiya prosesləri, yüksək texnologiyalar parkı, innovasiya infrastrukturu, İKT-texnopark, texnoparkın idarə olunması
Ədəbiyyat
 • “Azərbaycan-2020: Gələcəyə Baxiş” İnkişaf Konsepsiyası, 29 dekabr 2012-ci il, http://www.president.az
 • “Xüsusi iqtisadi zonalar haqqında” Azərbaycan Respublikasinin Qanunu, 14 aprel 2009-cu il, meclis.gov.az
 • “Azərbaycan Respublikasında 2009-2015-ci illərdə Elmin inkişafı üzrə Milli Strategiya”, 10 aprel 2008-ci il, http://www.science.gov.az
 • Yüksək texnologiyalar parkının yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin   Fərmanı, 5 noyabr 2012-ci il,  http://www.president.az
 • Aliyev A.G.,Shahverdiyeva R.O.  The theoretical framework for the management of innovation structures in high-tech / Application of Information and Communication Technologies (AICT), 5th International Conference, 12-14 October 2011, Baku, Azerbaijan,  65-68.
 • Алиев А.Г., Шахвердиева Р.О. Некоторые методологические вопросы управления инновационными ИКТ-технопарками. Международная научно-практическая конференция  “Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития”,        Новосибирск, 15 июня  2011 г., c. 80-85.
 • Емельянов С.Г., Борисоглебская Л.Н., Мальцева А.А. Теоретико-методологические вопросы разработки стратегии развития технопарков в современных условиях // Вестник экономической интеграции. Москва №4 (24), 2010, c.15-23.
 • Новиков Д.А. Методология управления, М.: Либро-Ком, 2011, 128 c.
 • Huihui W. Study on the Innovation of Industrial Park’s Operating Mechanism, IEEE, 2011, 240-243.
 • Əliyev Ə.Q., Şahverdıyeva R.O. Azərbaycanda İKT-texnoparkların   funksional  təşkilati-iqtisadi strukturunun işlənməsi // Azərbaycan Texniki Universiteti. Elmi Əsərlər, №1, 2010, 13-17.
 • Мальцева А.А. Формирование бизнес-модели управляющей компании технопарка в сфере высоких технологий. Инновационный Вестник  Регион,  № 1, 2011, c. 37-41.
 • Чечурина М.Н. Управление инновационным процессом в многоуровневой экономической системе, СПбАУЭ, 2010, 214 с.
 • Liu S., Liu C. Management Innovation of IT Project Managers. / 3 rd International Conference on Information Management, Innovation Management and Industrial Engineering (ICIII), 26-28 Nov. 2010, pp. 62-65.
 • Yim D.S. Management İssue of Government İnitiated İnnovation Cluster: Case of Gwanggyo Techno-Valley, PICMET 2009 Proceedings, August 2-6, Portland, Oregon USA, pp. 857 – 877.
 • Голубев А.А. Экономика и управление инновационной деятельностью, СПб: СПбГУ ИТМО, 2012, 119 с.
 • Желтенков А.В., Желтенков П.А. Инновационный механизм развития управления промышленной организацией, М.: Изд-во МГОУ, 2012, 124 с.
 • Новиков Д.А., Иващенко А.А. Модели и методы организационного управления инновационным развитием фирмы, М.: КомКнига, 2006, 336 с.