AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
VƏTƏNDAŞ ELMİ E-ELMİN İNKİŞAFININ YENİ İSTİQAMƏTİ KİMİ
Fətəliyev Təhmasib X.

Məqalə geniş məkan və zaman ölcülərinə malik olan böyük həcmdə məlumatların toplanmasında könüllülərin iştirak etdiyi vətəndaş elminin konseptual məsələlərinə həsr olunmuşdur. Vətəndaş elminin məqsədi, xüsusiyyətləri, onun inkişafında İKT-nin rolu göstərilmişdir. Elektron vətəndaş elmi layihələrinin təsnifatı, tipik modeli verilmişdir. Azərbaycan Respublikasında bu cür layihələrin təbliği və mühüm əhəmiyyət kəsb edən məsələlərin həllində tətbiqinin aktual olduğu əsaslandırılmışdır. (səh. 57-64)

Açar sözlər:informasiya cəmiyyəti, e-elm, vətəndaş elmi, vətəndaş-alim, elektron vətəndaş elmi, tədqiqatda ictimai iştirak, ictimai elmi savadlılıq
Ədəbiyyat
 • Əliquliyev R.M., Fətəliyev T.X.. Elektron elm: məqsədləri, vəzifələri və inkişaf perspektivləri / Elektron elm problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransı, 15-16 noyabr, 2012, Bakı, Azərbaycan, s.11-12
 • “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası, http://www.president.az/files/future_az.pdf
 • http://www.iap2.org
 • http://www.wikipedia.org
 • Sparks T.H., Carey P.D.. The responses of species to climate over two centuries - an analysis of the Marsham Phenological Record, 1736-1947. Journal of Ecology,Vol. 83, No. 2, Apr., 1995, pp. 321-329
 • http://www.ukeof.org.uk/documents/understanding-citizen-science.pdf
 • http://unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/wsis-10-review-event-25-27-february-2013/homepage
 • http://www.ibm.com
 • Cohnz J.P. Citizen science: Can volunteers do real research? // BioScience, March 2008 / Vol. 58, No.3, p. 192-107.
 • http://www.setiathome.berkeley.edu
 • http://www.galaxyzoo.org
 • Wood C., Sullivan B., Iliff M., Fink D., Kelling S. eBird: Engaging Birders in Science and Conservation. PLoS Biol 9 (12), December 20, 2011: e1001220.doi:10.1371/journal.pbio.1001220
 • Vrana I., Vaníčekhttp J. Knowledge Management and Modern Information Technologies, Alfa Nakladatelství, 2010, 180 p.
 • http://www.nestwatch.org
 • http://www.nature.berkeley.edu/huntsingerlab
 • http://www.reclamthebay.com