AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
BULUD TEXNOLOGİYALARI İQTİSADİYYATININ MÖVCUD VƏZİYYƏTİ VƏ İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİNİN ANALİZİ
Mahmudov Rasim Ş.

Məqalədə bulud texnologiyalarının mahiyyəti, meydana gəlməsi və inkişaf mərhələləri göstərilir. Bulud xidmətlərinin təsnifatı, formaları şərh olunur. Bulud texnologiyalarının inkişaf tempi ilə bağlı statistika və proqnozlar analiz edilir. Müvafiq texnologiyaların iqtisadi cəhətdən üstünlükləri və çatışmazlıqları, hüquqi tənzimləmə problemləri araşdırılır. Bulud texnologiyaları iqtisadiyyatının inkişafı ilə bağlı dövlət siyasətinin hədəflərinə dair təkliflər irəli sürülür. (səh. 14-23)

Açar sözlər:bulud texnologiyaları, bulud texnologiyaları iqtisadiyyatı, bulud xidmətləri, bulud xidmətləri bazarı, bulud infrastrukturu, bulud platforması
Ədəbiyyat
 • Келим Ю.М. Вычислительная техника: [учебное пособие], Академия, 2011, 362 c.
 • http://www.itu.int
 • Information Economy Report 2013. The Cloud Economy and Developing Countries, United Nations Publication Unctad, 2013, 136 p.
 • Əliquliyev R.M., Abdullayeva F.C. Bulud texnologiyalarının təhlükəsizlik  problemlərinin tədqiqi və analizi //İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2013, №1(7), 3-14.
 • Jamsa K. Cloud Computing: SaaS, PaaS, IaaS, Virtualization, Business Models, Mobile, Security and More, Jones & Bartlett Publishers, 2013, 322 p.
 • Кузнецов С. «Облачные» выгоды и проблемы // Computer, 2011, №3, http://citforum.ru/computer/2011-03
 • Агафонова А.Н. Инновационные преобразования информационного бизнеса // Вестник Нижегородского университета им. Н.И.Лобачевского. Экономические науки, 2013, №4 (1), с. 287–291.
 • Shikha Dogra S. Cloud Computing and its Security Concerns A Survey // International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE), Volume 3, Issue12, May 2014, http://www.ijitee.org/attachments/File/v3i12/L16390531214.pdf
 • Forecast Overview: Public Cloud Services, Worldwide, 2011-2016, http://www.gartner.com/resId=2332215.
 • http:// www.investors.citrix.com/analysts.cfm
 • http://www.nasuni.com/resource-center/analyst-reports
 • Cisco Global Cloud Index: Forecast and Methodology, 2012–2017, http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/service-provider/global-cloud-index-gci/index.html
 • http://www.idc.com/prodserv/idc_cloud.jsp
 • Якушева Н.А. Расчет экономической эффективности облачных вычислений // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. “Приборостроение”, 2012, Спец.вып. 5: Информатика и системы, c. 224-235.
 • Риз Д. Облачные вычисления, БХВ-Петербург, 2011, 288
 • Williams B. The Economics of Cloud Computing, Cisco Press, 2012, 91 p.
 • OECD Internet Economy Outlook 2012, OECD Publishing, 2012, 296 p.