AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
E-DÖVLƏTİN İNFORMASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİ ÜZRƏ KOORDİNASİYA PROBLEMLƏRİ
İmamverdiyev Yadigar N.

Müasir şəraitdə e-dövlətin informasiya təhlükəsizliyini yalnız bütün maraqlı tərəflərin ‒ dövlətin, biznes sektorunun, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının və vətəndaşların səylərini koordinasiya etməklə təmin etmək mümkündür. Bu məqalədə e-dövlətin informasiya təhlükəsizliyi sahəsində koordinasiya üçün konseptual model təklif edilir, aktual koordinasiya problemləri analiz edilir və onların aradan qaldırılması istiqamətində bir sıra tövsiyələr verilir. (səh. 24-30)

Açar sözlər:e-dövlət; informasiya təhlükəsizliyi; koordinasiya; koordinasiya modeli; koordinasiya mexanizmləri
Ədəbiyyat
 • Malone T. W., Crowston K., What is Coordination Theory and How Can it Help Design Cooperative Work Systems / Proc. of the ACM Conference on Computer-Supported Cooperative Work (CSCW '90), 1990, pp. 357-370.
 • Thomson A. M. , Perry J. L. , Collaboration Processes: Inside the Black Box // Public Administration Review, vol. 66, Issue Supplement s1, pp. 20–32, December 2006.
 • Месарович М., Мако Д. , Такахара И., Теория иерархических систем. М.: Мир, 1973, 344 c.
 • Городецкий В.И., Карсаев О.В., Самойлов В.В., Серебряков С.В., Прикладные многоагентные системы группового управления // Искусственный интеллект и принятие решений, 2009, №2, c.3-24. 
 • Storms P.P.A., Grant T.J., Agent coordination mechanisms for multi-national network enabled capabilities / Proc. of the 11th Int-l Command and Control Research and Technology Symposium (ICCRTS) on Coalition Command and Control in the Networked Era, 2006.
 • Weiss G., Multiagent Systems and Distributed Artificial Intelligence. Multiagent Systems – A Modern Approach to Distributed Artificial Intelligence. MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1999.
 • İnformasiya təhlükəsizliyi sahəsində fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi tədbirləri haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, "Azərbaycan" qəzeti, Bakı, 2012-ci il, 27 sentyabr, № 216.
 • Hocevar S., Jansen E., Thomas G. F., Building collaborative capacity for homeland security. Monterey, California. Naval Postgraduate School. 2004.
 • Cybersecurity: Progress Made but Challenges Remain in Defining and Coordinating the Comprehensive National Initiative. United States Government Accountability Office. March 2010.
 • Chua A.Y.K., Kaynak S., Foo S.S.B., An Analysis of the Delayed Response to Hurricane Katrina through the Lens of Knowledge Management // Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2007, vol. 58, no. 3, pp. 391-403.
 • Adam N., Kozanoglu A., Paliwal A., Shafiq B., Secure Information Sharing in a Virtual Multi-Agency Team Environment // Electronic Notes in Theoretical Computer Science, 2007, vol. 179, pp. 97-109.