НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА
ИНТЕРНЕТ КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Алгулиев Расим М., Махмудов Расим Ш.

В статье исследуются новые реалии, глобальные и виртуальные отношения современного общества, созданные Интернетом. Комметируются качественные изменения и возможности во всех сферах человеческой деятельности под влиянием Интернета. Указываются перспективные направления развития и существующие проблемы Интернета (стр.35-45).

Ключевые слова:глобализация, виртуализация, интернет-экономика, виртуальные трудовые отношения, космический Интернет, биометрический Интернет, Интернет вещей, интернет-зависимость, интернет-преступность.
Литература
 • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnternet fenomeninə çoxaspektli baxış. Ekspress-informasiya. İnformasiya cəmiyyəti seriyası, Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2010, 96 s.
 • Тоффлер Э. Третья волна, М.: ООО “Издательство ACT”, 1999, 784 с.
 • http://www.internetworldstats.com
 • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnternetin mahiyyəti və xüsusiyyətlərinə dair bəzi elmi yanaşmalar // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, Bakı, 2012, № 1, с. 41-51.
 • Toffler A. The Adaptive Corporation, Gower, 1985, 217 p.
 • Berre A.J., Gómez-Pérez A., Tutschku K. Future Internet - FIS 2010: Third Future Internet Symposium, Berlin, Germany, September 20-22, 2010, Proceedings, Springer, 2010, 157 p.
 • http://www.emarketer.com
 • Mahmudov R.Ş. Distant əmək münasibətləri: beynəlxalq təcrübə və Azərbaycanda tətbiq edilməsi perspektivləri // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, Bakı, 2010, № 1, 56-62.
 • Əliquliyev R.M., Fətəliyev T.X. Elektron elmin formalaşdırılmasının bəzi məsələləri // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, 2008, № 4, s.77-83.
 • Əliquliyev R.M., Mahmudova R.Ş. Təhsilin informasiyalaşdırılmasının bəzi konseptual məsələləri // Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Xəbərləri. Pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası, 2007, № 9, s. 9-16.
 • Формирование и сохранение культурного наследия в информационном обществе, Издание ЮНЕСКО, 2003 г. Перевод с англ., Санкт-Петербург, 2004, 110 c.
 • Castells M. The Rise of the Network Society: The Information Age: Economy, Society, and Culture, Vol. 1, John Wiley & Sons, 2011, 656 p.
 • Mahmudov R.Ş. Bulud texnologiyaları iqtisadiyyatının mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivlərinin analizi // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, Bakı, 2014, № 2, s. 14-23.
 • Алгулиев Р.М., Махмудов Р.Ш. Интернет Вещей // Информационное общество, № 3, 2013, с. 42-48.
 • Əliquliyev R.M., İmamverdiyev Y.N. İnformasiya təhlükəsizliyi insidentləri, Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2012, 219 s.
 • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnformasiya asılılığı problemləri və onlarla mübarizə yolları. Ekspress-informasiya. İnformasiya cəmiyyəti seriyası, Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2009, 62 s.
 • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş., İnternetin tənzimlənməsi problemləri. Ekspress-informasiya. İnformasiya cəmiyyəti seriyası, Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2010, 115 s.