НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА
ЭЛЕКТРОННЫЕ НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ КАК ОБЪЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Агаев Бикес С., Мехтиев Шакир А., Алиев Тарлан С.

В статье рассматриваются проблемы информационной безопасности и методы защиты некоторых носителей информации. Анализируются методы и устройства для защиты, утилизации, восстановления, резервного копирования информации, хранящейся в носителях электронных отходов, и бумаги, которые содержат конфиденциальные сообщения и государственные тайны. Также рассмотрен вопрос целесообразности создания системы управления безопасностью носителей информации. (стр. 46-55)

Ключевые слова:электронные отходы, утилизация электронных отходов, электронные носители информации, бумажные носители, магнитные/оптические носители, стримеры, информационная безопасность, защита информации.
Литература
  • Directive 2012/19/EU of the European Parliament and the Council of 4 July 2012. On waste electrical and electronic equipment, http://www.ec.europa.eu
  • http://idtheftcenter.org/artman2/uploads/1/ITRC Breach 2011 20120207.pdf
  • “İstehsalat və məişət tullantıları haqqında” AR Qanunu, http://www.qanun.az
  • “Qiymətli metallar və qiymətli daşlar haqqında” AR Qanunu, http://www.qanun.az
  • Ağayev B.S., Əliyev T.S. Azərbaycanda və Avropa İttifaqında elektron tullantıların idarə edilməsi sistemlərinin müqayisəli analizi / “Elektron dövlət quruculuğu problemləri” I Respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri. Bakı: İnformasiya Texnologiyaları, 2014, s. 196-199.
  • Əliquliyev R.M., Ələkbərov R.Q. İstifadədə olmuş kompüterlərin utilizasiyasının sosial-ekoloji problemləri.// İnformasiya cəmiyyəti problemləri. Bakı, 2010, №2, s.3-8.
  • Прокофьев Н. Тяжелая артиллерия информационной безопасности // КомпьютерПресс, 2002, №3, с. 115-118.
  • Ağayev B.S., Əliyeva K.T. Elektron tullantılar problemi və informasiya təhlükəsizliyi / Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransı”. Konfrans materialları. Bakı: İnformasiya Texnologiyaları, 2013, s.145-148.
  • http://www.ponemon.org/library/2014-global-report-on-the-cost-of-cyber-crime
  • http://ru.wikipedia.org/wiki/Шредер_(устройство)