НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА
НЕКОТОРЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА
Алгулиев Расим М., Имамвердиев Ядигар Н., Юсифов Фархад Ф.

В данной статье были исследованы механизмы  по обеспечению информационной безопасности в мировой практике, а также рассмотрены особенности по направлению формирования национальной нормативно-правовой базы и даны рекомендации в этой области. Как один из важных компонентов безопасности общества были определены основные функции информационной безопасности, выявлены существующие угрозы и их цели, а также даны предложения и рекомендации по обеспечению информационной безопасности общества. (стр. 3-9)

Ключевые слова:информационная безопасность, информационное общество, электронная наука
Литература
 • Создание глобальной культуры кибербезопасности, 2002, http://www.un.org
 • Global Cybersecurity Agenda, 2008, http://www.itu.int
 • Lisbon Summit Declaration, 20 November 2010, , http://www.nato.int
 • «İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 3 aprel 1998-ci il, http://www.e-qanun.az
 • «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 7 sentyabr 2004-cü il, 
  http://www.mia.gov.az
 • «Elektron sənəd və elektron imza haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 9 mart 2004-cü il, http:// www.e-qanun.az
 • «Elektron ticarət haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu,  10 may 2005-ci il, 
  http://www.e-qanun.az
 • «İnformasiya əldə etmək haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 30 sentyabr 2005-ci il, http://www.ikt.az
 • «Telekommunikasiya haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 14 iyun 2005-ci il, http://www.e-qanun.az
 • “AR-nın Milli təhlükəsizlik konsepsiyası”, 23 may 2007-ci il, http://www.mns.gov.az
 • Əliquliyev R.M., Valehov C.F., Mahmudov R.Ş. İnternet-jurnalistikanın formalaşmasının bəzi aspektləri. Ekspress-informasiya. İnformasiya cəmiyyəti seriyası. Bakı: “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2008, 32 səh.
 • The Universal Declaration of Human Rights, http://www.un.org
 • “Fərdi məlumatlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 4 iyun 2010-cu il,   http://www.e-qanun.az
 • Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, http://www.conventions.coe.int
 • “Biometrik eyniləşdirmə sisteminin yaradılması haqqında 2007-2012-ci illər üçün Dövlət Proqramı”, 13 fevral 2007-ci il, http://www.migration.gov.az
 • World Summit on the Information Society, http://www.itu.int/wsis
 • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnternetin tənzimlənməsi  problemləri. Ekspress-informasiya. İnformasiya cəmiyyəti seriyası, Bakı: “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2010,115 səh.
 • AzScienceNet Elm kompyuter şəbəkəsi, http://www.terena.org
 • AZ-CERT, http://www.cert.az