№1, 2013

STATE INFORMATION POLICY OF AZERBAIJAN AND THE MASS MEDIA
Xalid Q. Niyazov

The article comments obligations and features of Azerbaijan's state policy in the sphere of information, considers the factors influencing the informatization of society. The role of the mass media in the implementation of the state information policy is analyzed (pp.75-82).

Keywords:state information policy, information technology, freedom of speech, independent media, information society.
References
 • Информационная политика, Учебник, Под общ. Ред. В.Д.Попова, М., Изд-во РАГС, 2003, 463 c.
 • Попов.В.Д. Информациология и информационная политика. Москва, РАГС, 2001, 120 c.
 • Нисневич Ю.А. Информация и власть. Москва, Мысль, 2000, 175 c.
 • Мелюхин И.С. Роль информационной индустрии в экономическом развитии общества // Информационные ресурсы России, 1997, № 4, с. 11-14.
 • Урсул А.Д. Информатизация общества. Введение в социальную информатику, учебное пособие, М., 1990, c. 152.
 • Heydər Əliyevin "Oqonyok" jurnalının Azərbaycana həsr olunmuş xüsusi nömrəsinin təntənəli təqdimat mərasimində nitqi, Azərbaycan Tarixi Muzeyi, 1 iyun 1996, http://www.lib.aliyev-heritage.org
 • Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, 12 noyabr 2005-ci il, http://www.e-qanun.az    
 • “Azərbaycan Respublikasınında söz, fikir və məlumat azadlırının təmin edilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqnda” Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin Fərmanı. Bakı şəhəri, 6 avqust 1998, http:// www.e-qanun.az  
 • “Azərbaycan Respublikasında kütləvi informasiya vasitə­lərinin inkişafına dövlət dəstəyi konsepsiyasının təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 31 iyul tarixli Sərəncamı, http:// www.e-qanun.az  
 • “İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 3 aprel 1998-ci il, http://www.e-qanun.az
 • Семенев В.А. Этногеополитические аспекты безопасности, М., РАГС, 2000, 302 с.