№1, 2020

CURRENT STATUS AND PROBLEMS OF LIBRARY MANAGEMENT SYSTEMS
Rahila Sh. Hasanova, Firudin Sh. Asgarov

One of the most important issues in the library-information environment is the selection of the Library Management System (LMS) which provides the needs of librarians and readers. This article outlines the international LMSs used in e-libraries. In addition, the LMSs are evaluated in the areas they are applied. The opportunities and disadvantages of the LMSs manufactured by different countries, such as Alephino, Destiny, Millenium, IRBIS-64, Virtua, Alexandria, ResourceMate, Mandarin, including the LMSs used in the electronic libraries operating in Azerbaijan are analyzed. The standard MARC-21 and the protocols SIP2, Z39.50 and their capabilities are also examined. Recommendations for better organization of library work and improvement of LMS are proposed. The article explores problems and capabilities of LMS using system approach and system analysis methods. The article can be used by any scientific institution or organization that needs to apply one or another LMS in the electronic library (pp.128-133).

Keywords:e-library, Library Management System, Z39.50, SIP2, MARC-21, ALISA, Alephino.
References
 • Əsgərov F.Ş. E-kitabxanalarda tətbiq olunan proqram vasitələrinin analizi: üstünlükləri və çatışmazlıqları / Proqram mühəndisliyinin aktual elmi-praktiki problemləri I respublika konfransının materialları, Bakı, 17 may 2017-ci il, səh. 213-214.
 • Əsgərov F.Ş., Həsənova R.Ş. Elektron kitabxanalarda fərdi məlumatların təhlükəsizlik məsələləri / “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi praktiki problemləri” V respublika konfransı, 29 noyabr 2019-cu il, səh. 150-152.
 • Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin strukturunun və idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 15 yanvar 2019-cu il, http://president.az/articles/31532
 • Library Automation Software, http://capterra.com/library-automation-software/
 • Alephino 4.0., ex-lh.hu/site/index.php/en/alephino-4-eng
 • Alexandria Library Software, http://goalexandria.com/
 • Library Management System, http://follettlearning.com/technology/products/ library-management-system
 • Mustafayeva S.M. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Mərkəzi Elmi Kitabxanasında elektron kataloqun təşkili və inkişaf perspektivləri // Kitabxanaşünaslıq və Biblioqrafiya, 2012, № 1, s. 44-54.
 • Продукты семейства ИРБИС, 
  http://elnit.org/index.php?option=com_content&view=article&id=35&It emid=108
 • ResourceMATE. You Library Automation Solution, http://www.resourcemate.com
 • Web-based, accessible and customized software for your library, http://www.mlasolutions.com/products/m5