AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
İNTERNET REKLAMININ XÜSUSİYYƏTLƏRİ, İMKANLARI VƏ PROBLEMLƏRİ
Haşımova Kəmalə K.

İnternet mühitində reklamın xüsusiyyətləri araşdırılmış, internetdə reklam yerləşdirilməsi üsulları təhlil olunmuş və həmin sahədə beynəlxalq təcrübə araşdırılmışdır. Reklam istehlakçıları və istehsalçıları arasında münasibətlər tədqiq edilmişdir. İnternet reklamlarının üstünlükləri və problemləri şərh olunmuşdur. (səh. 87-93)

Açar sözlər:İnternet reklamı, İnternet-reklam texnologiyaları, İnternet-reklam bazarı, banner reklamı, Rich – media, RTB xidməti
Ədəbiyyat
 • Мудров А.Н. Основы рекламы, М., Магистр, 2008, 397 с.
 • Батра Р., Майерс Дж. Дж., Аакер Д. А. Рекламный менеджмент: Пер. с англ., 5-е изд., М.; СПб.; К., Издательский дом "Вильяме", 2004, 784 с.
 • Романов А.А. Реклама. Интернет-реклама, М., 2003, 168 с.
 • Омарова Г.В. Основы рекламы: Учебно-методическое пособие, Я., Издательство «Ремдер», 2007, 118 c.
 • Росситер Дж.Р., Перси Л. Реклама и продвижение товаров (пер. с англ.), Издательский дом "Питер", 2000, 651 c.
 • Уэллс У. Реклама: принципы и практика (пер. с англ.), Издательский дом "Питер", 2013, 736 с.
 • Chiariglione L. The MPEG Representation of Digital Media, Springer Science & Business Media, 2011, 274 c.
 • Литвин Е Н. Прибыльный блог: создай, раскрути и заработай, Издательский дом "Питер", 2011, 265 с.
 • Haşımova K.K. İnternet mühitində reklam problemləri və onların həlli yolları. Ekspress-informasiya, Bakı, “İnformasiya texnologiyaları” nəşriyyatı, 2014, 58 s.
 • Вебер Л. Эффективный маркетинг в Интернете. Социальные сети, блоги, Twitter и другие инструменты продвижения в Сети, Манн, Иванов и Фербер, 2010, 315 с.
 • Энж Э., Спенсер С., Фишкин Р., Стрикчиола Д. SEO - искусство раскрутки сайтов, БХВ-Петербург, 2011, 592 c.
 • Bailyn E. SEO Made Easy: Everything You Need to Know About SEO and Nothing More, Que Publishing, 2013, 256 c.
 • Минбалеев А.В. Правовое регулирование рекламной деятельности: учебное пособие, М., ИД «Юриспруденция», 2010, 224 с.