AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
VİRTUAL MƏKANDA SİNONİMLƏR VƏ ONLARDAN İSTİFADƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Əliquliyev Rasim M., Cəfərov Yadigar M.

Məqalədə dil sistemində xüsusi yer tutan sinonim sözlərin İnternet-axtarış sistemlərində yerinə yetirdiyi funksiya, sinonim xarakterli açar sözlərlə bağlı ortaya çıxan çətinliklər araşdırılır. Bu sahədə mövcud araşdırmalar nəzərdən keçirilir. Sinonimlik hadisəsinin dilin virtual mühitində qazandığı yeni xüsusiyyətlərin təsviri verilir. Problemin həlli ilə bağlı müəyyən təkliflər irəli sürülür. (səh. 34-40)

Açar sözlər:leksika, sinonim, açar sözlər, axtarış sistemləri, siqnifikativ məna, denotat, kontent
Ədəbiyyat
  • Axundov A.A. Ümumi dilçilik, Bakı, “Şərq-Qərb”, 2006, 280 s.
  • Cəfərov S.Ə. Müasir Azərbaycan dili (Leksika). Bakı, “Şərq-Qərb”, 2007, 192 s.
  • Wei X., Peng F., Tseng H., Lu Y., Wang X., Dumoulin B. Search with Synonyms: Problems and Solutions, http://www.aclweb.org
  • Степанов Ю.С.. Основы общего языкознания. М.: Изд. Просвещение, 1975, 271 c.
  • Finding Synonyms using Automatic Word Alignment and Measures of Distributional Similarity // In Proceedings of the COLING/ACL 2006, pages 866–873. http://citeseerx.ist.psu.edu
  • Blondel V., Senellart P.Automatic extraction of synonyms in a dictionary // Proc. SIAM Workshop on Text Mining. Arlington, Texas, USA, 2002, http://www.inma.ucl.ac.be
  • Bollegala, D., Matsuo Y., Ishizuka M. Measuring Semantic Similarity between Words using Web Search Engines // In Proceedings of the 16th international conference on World Wide Web (WWW), 2007, http:// ymatsuo.com
  • Sanchez, D., Moreno A.. Automatic Discovery of Synonyms and Lexicalizations from the Web // In Proceedings of the 8th Catalan Conferenceon Artificial Intelligence, 2005, http://www.bibsonomy.org
  • Senellart P., Blondel V.D. Automatic Discovery of Similar Words. In Berry, M., editor, A Comprehensive Survey of Text Mining. Springer-Verlag, New York, 2003, pp. 25-44.
  • Raghuvar N.J. Ramanand1 Pushpak Bhattacharyya. Automatic Evaluation of Wordnet Synonyms and Hypernyms / Proceedings of ICON-2008: 6th International Conference on Natural Language Processing, Macmillan Publishers, India, 2008, http://www.cse.iitb.ac.in