AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
AVROPA BİRLİYİNDƏ ELEKTRON TULLANTILARIN İDARƏ EDİLMƏSİ TƏCRÜBƏSİ HAQQINDA
Ağayev Bikəs S., Əliyev Tərlan S.

Məqalə elektron tullantıların Avropa Birliyində idarə edilməsi problemlərinin həlli məsələlərinin analizinə həsr edilmişdir. Elektron tullantıların idarə edilməsinin qanunvericilik, texniki və texnoloji, iqtisadi, təşkilati və s. aspektləri təhlil edilmişdir. Bu problemlər üzrə Azərbaycandakı vəziyyətin monitorinqinin  bəzi nəticələri şərh olunmuşdur. (səh. 81-87)

Açar sözlər:elektron tullantılar, tullantıların həyat tsikli, selektiv yığım, utilizasiya
Ədəbiyyat
  • Solving the E-waste Problem (StEP) Initiative, http:// www.isp.unu.edu/research/step
  • United Nations Environment Programme (UNEP), http://www.unep.org/newscentre/-?doctypeID=6#
  • Directive 2012/19/EU of the European Parliament and the Council of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment, http:/www.eur-lex.europa.eu/legal-content/-EN/ALL/?uri=CELEX:32012L0019
  • Secretariat of the Bazel Convention, http://www.basel.int
  • Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, http://www.un-documents.net/ocf-02.htm#I
  • Дорожко, С.В. Управление твердыми бытовым отходами: Научно-практическое пособие, Минск, 183 с.
  • Waste statistics, http://www.epp.eurostat.ec.europa.eu
  • Annual Report 2012/2013, http://www.step-initiative.org/tl_files/step/StEP_AR/StEP_AR.html