AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
İNNOVATIV TEXNOPARKLARIN YARADILMASI, FƏALİYYƏTİNİN TƏŞKİLİ VƏ İDARƏ OLUNMASI ÜZRƏ BEYNƏLXALQ TƏCRÜBƏNİN TƏHLİLİ
Əliyev Əlövsət Q., Şahverdiyeva Roza O.

Məqalədə müasir iqtisadiyyatın formalaşmasında mühüm əhəmiyyəti olan innovativ texnoparkların çoxprofilli fəaliyyətlərinə baxılmışdır. Texnoparkların qabaqcıl ölkələrdəki təcrübəsi müqayisələr əsasında ümimiləşdirilmişdir. İnkişaf etmiş ölkələrdə fəaliyyət göstərən elmi və texnoloji parkların müxtəlif mənbələr üzrə say tərkibinin strukturu araşdırılmışdır. Texnoparkların fəaliyyətini əlaqələndirən və tənzimləyən beynəlxalq  və regional qurumların fəaliyyəti təhlil olunmuşdur. Texnoparkların aktiv fəaliyyətini və inkişafını stimullaşdıran strukturların fəaliyyəti izah olunmuşdur. Texnoparkların idarəçiliyində əsas amil kimi ərazi seçimi problemləri, onların fəaliyyət istiqamətləri üzrə ixtisaslaşması və mülkiyyət münasibətləri təhlil edilmişdir. Bütün texnoparklar üçün səciyyəvi hesab olunan idarə etmə parametrləri üzrə müvafiq ümumiləşdirilmiş təhlillər aparılmış və bir sıra tövsiyyələr verilmişdir. (səh. 59-70)

Açar sözlər:innovativ texnopark, xüsisi iqtisadi zona, sənaye klasterləri, elmi-texnoloji park, universitet texnoparkı, biznes-inkubator, texnopolis.
Ədəbiyyat
 • “Azərbaycan Respublikasında informasiya cəmiyyətinin inkişafına dair 2014-2020-ci illər üçün Milli Strategiya”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 2 aprel 2014-cü il, http://www.president.az
 • “Azərbaycan - 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası. Bakı, 29 dekabr 2012-ci il. http://www.president.az.
 • Yüksək Texnologiyalar Parkının yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 noyabr 2012-ci il tarixli Fərmanı. http://www.president.az.
 • Əliyev Ş.T. Xüsusi iqtisadi zonaların tətbiqi problemləri, Bakı, 2012. 360 s.
 • Туан Ф.А. Опыт функционирования свободных экономических зон (теоретический аспект) // Вестник Института экономики РАН, 2009, №3, с. 162-169.
 • Иванова О.Е. Обобщение зарубежного опыта развития кластеров и технопарков как фактора активизации инновационной деятельности // Наука и Экономика, 2012, №6(14), с.20-27.
 • Lenchuk E. B., Vlaskin G.A. A cluster-based strategy for Russia’s innovative development. Studies on Russian Economic Development. November 2010, volume 21, Issue 6, pp. 603-611.
 • Kwon Y.S. Innovation and Networks in Industrial Clusters: Empirical Results from Three Large Cities, Technopolis, 2014, 263-280.
 • Mingəçevir Yüksək Texnologiyalar Parkının yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı. Bakı şəhəri, 26 fevral 2015-ci il, http:// president.az
 • http://www.tgbd.org.tr/tr/teknopark-tanimi-16.html, http://www.unesco.org
 • Котельников Н.В., Нагаева А.В. Анализ и перспективы развития технопарка как объекта инновационной инфраструктуры // Известия ТПУ, 2014, №6, с. 126-130.
 • Костюнина Г.М., Баронов В.И. Технопарки в зарубежной и российской практике // Вестник МГИМО-Университета, 2012, №3, с.91-99.
 • Тенякова О.А.. Инновационная инфраструктура: аспекты современного состояния и развития // Мир науки, культуры, образования, 2014, №2(45), с. 423-425.
 • Rodríguez-Pose , Hardy D. Are Parks in Emerging Countries Delivering? Technology and Industrial Parks in Emerging Countries. SpringerBriefs in Regional Science2014, pp. 67-95
 • http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/university-industry-partnerships/science-parks-around-the-world
 • Boroughs B.B. Clusters/Science Parks/Knowledge Business Incubators. Innovation Policy. SpringerBriefs in Entrepreneurship and Innovation, 2015,  pp 65-84.
 • http://www.iasp.ws
 • Ляшенко Е.А., Павловская А.В. Зарубежный опыт развития технопарков // Международная научно-практическая конференция “Управление инновациями”. РАН. Институт проблем управления им. В.А.Трапезникова РАН. 14-16 ноября 2011 г., с. 261-270.
 • Мальцева А.А., Чевычелов В.А. Мировые тенденции развития технопарковых структур: выборочный анализ // Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. 2012, №2, с.29-42
 • www.innonet.org, www.wainova.org, http://www.wtanet.org
 • http://www.iasp.ws/statistics
 • http://www.iasp.ws/by-technology-sector
 • Yim D.S., Seong Y.C., Lee W.I., Park S., Hong J.K.. Management and Governance Issues in the Development of Science and Technology Based Innovation Cluster. Published in: Technology Management in the Energy Smart World (PICMET), 2011 Proceedings of PICMET '11. Conference: July 31 2011-Aug. 4 2011. 1-8