AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
İNFORMASİYA MƏDƏNİYYƏTİ: MAHİYYƏTİ VƏ FORMALAŞDIRILMASI PROBLEMLƏRİ
Əliquliyev R.M., Mahmudova R.Ş.

Məqalədə informasiya mədəniyyətinin mahiyyəti və onun formalaşdırılması problemləri araşdırılır. Eyni zamanda, bu problemin həlli üçün müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının yaratdığı imkanlar xarakterizə edilir. Həmçinin informasiya cəmiyyəti şəraitində informasiya mədəniyyətinə qoyulan yeni tələblər təhlil edilir və onun formalaşdırılması yolları göstərilir. (səh. 14-22)

Açar sözlər:informasiya mədəniyyəti, informasiya cəmiyyəti, informasiya inqilabları, informasiya ekologiyası, informasiyalaşdırma.
Ədəbiyyat
 • Семенюк Э.Л. Информационная культура общества и прогресс информатики. НТИ. Сер.1. 1994, №7.
 • http://www.mediaedu.ru
 • Савчук Л.Н. Информационная культура на различных этапах развития человеческого общества // Информатизация образования. – 2005., № 2, c. 28-34.
 • Шапцев В.А. Информационная экология человека. Постановка проблемы // Математические структуры и моделирование. - 1999, вып.3, с.125-133.
 • Мизинцева М.Ф., Королева Л.М., Бондарь В.В. Информационная экология и вопросы теории и практики развития информационного общества // Технологии информационного общества — Интернет и современное общество: Материалы Всероссийской объединенной конференции, Санкт-Петербург. 2000 г., СПб., 2000. 292 с.
 • Жилкин В.В. Информационная культура как фактор формирования педагогического мастерства. http://v-zhilkin.narod.ru/ articles/1.html.
 • Toffler A. Future Shock. New York: Random House, 1975, 562 p.
 • Гендина Н.И. Новая парадигма образования и проблемы формирования информационной культуры. http://netrover.narod.ru/infcult/gendina_rus.htm.
 • Панкова Е.В. Практические работы по поиску в Интернете как элемент формирования информационной культуры учащегося. // Информатика и образование, №4, 2007.
 • Колин К.К. Новая информационная культура общества как глобальная   проблема.  http://confifap.cpic.ru/upload/2006/reports/tezisdoc.
 • Юсупов Р., Заболотский В.П. Глобальное информационное пространство: этика и безопасность //Технологии информационного общества – Интернет и современное общество. СПб.: Изд-во СПб. Ун-та, 2003, С.141-146.