AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
VİKİPEDİYA ENSİKLOPEDİYASI MANİPULYATİV SOSİAL MEDİA VASİTƏSİ KİMİ
Ələkbərova İradə Y.

Müasir informasiya cəmiyyətində gizli idarəetmə texnologiyalarının analizi informasiya təhlükəsizliyində mühüm amillərdən birinə çevrilmişdir. Viki-layihələrdən sosial medianın bir vasitəsi kimi informasiya təsirində istifadə olunması insanların informasiya-kommunikasiya vasitələrindən geniş istifadəsi ilə sıx bağlıdır. Tədqiqatda məqsəd sosial media fenomenini öyrənmək, viki-mühitin sosial media vasitələrindən biri kimi cəmiyyətdə tutduğu mövqeyi və informasiya təsirində rolunu müəyyən etməkdir. Məqsədə çatmaq üçün sosial media anlayışı araşdırılmış və sosial medianın əhatə etdiyi sahələr müəyyənləşdirilmişdir. Viki-mühitdə istifadəçi kontenti ilə bağlı problemlər müəyyən edilmiş, Creative Commons lisenziyasının mahiyyəti açıqlanmışdır. Viki-mühitin informasiya təsirini təmin edən əsas tendensiyalar müəyyənləşdirilmişdir (səh. 78-87).

Açar sözlər:sosial media, sosial şəbəkə, bloq, viki-mühit, informasiya təsiri, podkast, istifadəçi kontenti, Creative Commons.
Ədəbiyyat
 • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnternetin mahiyyəti, xüsusiyyətləri və təsir imkanlarına dair bəzi baxışlar // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2012, №1, s. 41-51.
 • http://www.sosialmedia.net/?page_id=7
 • Əliquliyev R.M., Valehov C.F., Mahmudov R.Ş. İnternet-jurnalistikanın formalaşmasının bəzi aspektləri. Ekspress-informasiya. İnformasiya cəmiyyəti seriyası, Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2008, 32 s.
 • Алгулиев Р.М., Алекперова И.Я., Касумова Р.Т. Коллективное знание в интернете /Материалы шестой международной научно-технической конференции „Интернет-Образование-Наука-2008”, Винница, 7-11 октября, 2008, c. 5-7.
 • Розина И.Н. Коммуникация 2.0: образовательные и социальные измерения, пределы, возможности// Образовательные технологии и общество, 2010, том 13, №2, http://www.ifets.ieee.org/russian/depository/v13_i2/html/6.htm
 • Ələkbərova İ.Y. Viki mühitdə reallaşdırılan bəzi informasiya müharibəsi texnologiyalarının analizi // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2011, №2(4), s. 18-28.
 • Benkler Y. The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom, Yale University Press, 2006, 527 p.
 • Алекперова И.Я. О некоторых подходах к анализу информационного влияния пользователей в социальных сетях // Информационное общество, М., 2012, №3, с. 31-38.
 • Mayfield A. WhatisSocialMedia?, http://www.repromax.com/docs/113/854427515.pdf
 • Farrell H., Drezner D. W. The power and politics of blogs // Springer Science and Business Media, 2008, vol. 134, no. 2, pp. 15-30.
 • Perlmutter D. Blogwars. Oxford University Press, 2008, 272 p.
 • Christensen H. Social media, big data and the next generation of e-health interventions, https://www.psychology.org.au/Content.aspx?ID=5848
 • http://wikipedia.org
 • Pavlik Converging Media. Oxford University Press, 2014, 140 p.
 • http://www.creativecommons.ru/licenses
 • http://www.wikimapia.org
 • http://www.wikitravel.org/en/Main_Page
 • Балуев Д.Г. Политическая роль социальных медиа как поле научного исследования // Образовательные технологии и общество.2013, том 16, № 2, c. 604-616.
 • Nye J.S. The Powers to Lead. Oxford University Press, 2008, 240 p.
 • Halavais A., Lackaff D. An Analysis of Topical Coverage of Wikipedia // Computer-Mediated Communication, 2008, vol. 13, no. 2, pp. 429-440.
 • Ələkbərova İ.Y. Viki-mühitin sosial-demoqrafik portretinin analizi // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, Bakı, 2012, № 1, s. 21-28.
 • Гарифуллин Р.Р. Википедия: психология виртуальной войны, http://www.psyfactor.org/lib/garifullin11.htm
 • Алгулиев Р.М., Алыгулиев Р.М., Алекперова И.Я., Викиметрические исследования: современное состояние и песпективы // Телекоммуникации, 2014, №5, с. 15-31.
 • http://www.hudong.com
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Sock_puppetry
 • Sumi R., Yasseri T., Rung A., Kornai A., Kertész J. Edit wars in Wikipedia / Proceedings of the IEEE Third International Confernece on Social Computing, 9-11 Oct. 2011, pp. 724–727.
 • Awan A.N. Virtual Jihadist media: Function, legitimacy, and radicalising efficacy, European Journal of Cultural Studies, 2007, vol. 10, no. 3, pp. 389-408.