AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
SOSİAL MEDİANIN BƏZİ FUNKSİYALARI HAQQINDA
Mahmudov Rasim Ş.

Məqalədə sosial medianın kommunikasiya, informasiya, dəyəryaratma, təşkilati, əyləncə funksiyaları araşdırılır. Həmin funksiyaların xüsusiyyətləri şərh olunur. Ənənəvi media və yeni medianın müvafiq funksiyaları müqayisə edilir (səh. 88-94).

Açar sözlər:sosial media, kommunikasiya funksiyası, informasiya funksiyası, dəyəryaratma funksiyası, təşkilati funksiya, əyləncə funksiyası.
Ədəbiyyat
  • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnternet-medianın meydana gəlməsi və inkişafı: əsas istiqamətlər və xüsusiyyətlər. Ekspress-informasiya. İnformasiya cəmiyyəti seriyası. Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2012, 58 s. 
  • Lasswell H. Structure and Function of Communication in Society / Bryson J.(ed.).The Communication of Ideas, N.Y., The Free Press, 1948, 315 p.
  • Casmir F.L. Building Communication Theories: A Socio/cultural Approach, Psychology Press, 1994, 321 p.
  • Кастельс М. Информационная эпоха: Экономика, общество и культура. Пер. с англ. Гос. ун-т. Высш. шк. экономики. М., 2000, 606 с.
  • Гнатюк О.Л. Основы теории коммуникации. M: Кнорус, 2010, 256 c.
  • Фомичева И. Д. Социология СМИ: Учеб. пособие для студентов вузов . М.: Аспект Пресс, 2007, 335 с.
  • Reitz A. Social Media’s Function in Organizations: A Functional Analysis Approach // Global Media Journal - Canadian Edition, 2012, Volume 5, Issue 2, pp. 41-56
  • Рейнгольд Г. Умная толпа: Новая социальная революция, М., ФАИР-ПРЕСС, 2006, 416 с.
  • Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе / Пер. с англ., Екатеринбург: У-Фактория, 2004, 328 с.