AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
TƏHSİL SİSTEMİNDƏ İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI İXTİSASLARI ÜZRƏ MÜTƏXƏSSİSLƏRİN HAZIRLIĞI
Məmmədova M.H., Cəbrayılova Z.Q.

Azərbaycanda formalaşan sosial-iqtisadi, elmi-texniki və mədəni şərait informasiya cəmiyyətinə keçid üçün əlverişli zəmin yaratmışdır və informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının dinamik inkişafı bu sahə üçün kadrların hazırlanmasına xüsusi diqqət ayrılmasını tələb edir. Məqalədə informasiya texnologiyaları (İT) sferasının inkişafında əsas faktorlardan biri olan kadrların hazırlanması ilə bağlı problemlər, təhsil sistemində kadrların hazırlanmasının mövcud vəziyyəti öz əksini tapmışdır. (səh. 23-31)

Açar sözlər:İT mütəxəssislər, İT ixtisaslar, İT əmək bazarı, İT mütəxəssislərin təhsilin keyfiyyəti.
Ədəbiyyat
  • “Azərbaycan Respublikasının inkişafı naminə informasiya və kommunikasiya texnologiyaları üzrə Milli Strategiya (2003-2012-ci illər)”, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 17 fevral tarixli 1146 nömrəli Sərəncamı
  • “Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə 2005-2008-ci illər üçün Dövlət Proqramı (Elektron Azərbaycan)”, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 21 oktyabr tarixli 1055 nömrəli Sərəncamı
  • “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2004-2008-ci illər)” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 11 fevral tarixli Fərmanı
  • “Azərbaycan Respublikası Məşğulluq strategiyasının həyata keçirilməsi üzrə Dövlət Proqramı (2007-2010-ci illər)” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 15 may tarixli Sərəncamı
  • Анализ контингента студентов ИКТ-специальностей в высших и средних специальных учебных заведениях Российской Федерации в 2006 году // ИНТУИТ по заказу АП КИТ// http://www.apkit.ru/default.asp?artD=5836
  • Magistr proqramlarının siyahısı haqqında. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı (№ 54), 1997. www.edu.gov.az
  • 2006-2007-ci tədris ili üçün ali məktəblərə tələbə qəbulu elanı. Abituriyent 3. 2006
  • “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xaricdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı”. – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 16 aprel tarixli Sərəncamı.