AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
VERİLMİŞ PREDMET SAHƏSİNDƏ TERMİNOLOJİ İNFORMASİYA SİSTEMİNİN İŞLƏNİLMƏSİ
Qurbanova Əfruz M.

Məqalədə terminoloji fəaliyyət sahəsinin geniş mütəxəssis dairəsi üçün müəyyən predmet sahəsində qərarların qəbulunu dəstəkləyən informasiya sisteminin yaradılması istiqamətində sistemin arxitekturu və konseptual sxemi təklif olunub. Terminoloji informasiya sisteminin terminlərin təhlilinə yönəlmiş xüsusi biliklər bazasının qurulmasına yaratdığı imkanlar müəyyənləşdirilib. (səh. 74-79)

Açar sözlər:terminoloji lüğət, informasiya sistemi, ontologiya, semantik şəbəkə.
Ədəbiyyat
  • Новожилова М.В., Ушеров-Маршак А.В., Латорец Е.В., Михеев И.А.. Разработка информационной терминологической системы в области бетоноведения. Харьковский государственный технический университет строительства и архитектуры, Тематический сборник "Системы обработки информации", 2010, випуск 6 (87), с. 139-142.
  • Константинова Н.С., Митрофанова О.А., Oнтологии как системы хранения знаний, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, http://www.ict.edu.ru/ft/005706/68352e2-st08.pdf
  • https://ru.wikipedia.org/wiki/Онтология_(информатика)
  • https://ru.wikipedia.org/wiki/Семантическая_сеть
  • Quillian M.R. Semantic memory. Semantic information processing, MIT Press; reprinted in Collins & Smith (eds.), Readings in Cognitive Science, section 2.1, 1968, pp. 227-270.
  • ISO/TR 12618:1994. Средства автоматизированной обработки терминологических данных. Создание и использование терминологических баз данных и совокупности текстов, http://iso.org
  • ISO 12207. “Процессы жизненного цикла программных средств”, http://www.klubok.net/pageid313.html
  • Əliquliyev R.M., Qurbanova Ə.M. Azərbaycanda terminoloji informasiya sisteminin yaradılmasının konseptual əsasları. İnformasiya cəmiyyəti problemləri, №1, Bakı, 2011, №1, s. 3-8.