AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
KOMPÜTER DİLÇİLİYİNİN MÜASIR İSTİQAMƏTLƏRİ
Vəliyeva Kamilə A.

Məqalədə kompüter dilçiliyinin əsas istiqamətləri: təbii dilin emalı, korpus dilçiliyi, kompüter vasitəsilə lüğətlərin tərtibi, dillərin kompüter vasitəsilə öyrədilməsi və tanınması, maşın tərcüməsi məsələləri şərh edilmişdir. (səh. 98-107)

Açar sözlər:kompüter dilçiliyi, təbii dilin emalı, maşın tərcüməsi, korpus dilçiliyi.
Ədəbiyyat
 • Толдова С.Ю., Ляшевская О.Н. Современные проблемы и тенденции компьютерной лингвистики. В зеркале 24-ой международной конференции по компьютерной лингвистике COLING 2012, Мумбаи // Вопросы языкознания, 2014, № 1, c.120-145.
 • http://www.wikipedia.org
 • Штиндлова Й. Применение методов механизации и автоматизации в лексикологической работе за рубежом. Автоматизации в лингвистике. М., 1966, 240 c.
 • Pines V.Y., Mahmudov M.Ə. Elektron hesablayıcı maşınlar, dilçilikdə, B., 1977, 63 s.
 • Зубов А.В. Переработка текста естественного языка в системе «человек-машина». В сб. Статистика речи и автоматический анализ текста, М., 1971, 286-434.
 • Vəliyeva K.A., Mahmudov M.Ə., Pines V.Y., Rəhmanov S. Azərbaycan qəzet dilinin tezlik lüğəti, B., 1997, 212 s.
 • Vəliyeva K.A., Mahmudov M.Ə., Rəhmanov S. Azərbaycan qəzet dilinin tezlik lüğəti, B., 2004, 264 s.
 • Məmmədov M.Ə., Fətullayev Ə., Məmmədova S. və b. Azərbaycan dilinin tezlik lüğəti (söz kökləri) B., 2010, I c, 464 s.
 • Методы математической статистики и моделирование в сравнительной истории языкознании, http://www.yazıkoznanie.ru/content/view/127/215.
 • Vəliyeva K.A., Mahmudov M.Ə., Pines V.Y və b. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının statistik təhlili, B., 1999, 248 s.
 • Mahmudov M.Ə., Fətullayev Ə. Azərbaycan dilinin əks lüğəti, B., 2004, 258 s.
 • Vəliyeva K.A. Mətnin avtomatik təhlili və sintezi, B., 1996, 158 s.
 • Müasir Azərbaycan dili. B.,1981, 443 s.
 • Mirzəliyeva M.M. Türk dillərinin frazeologiyası. B., 2009, 240 s.
 • Караева М.С. Математическая лингвистика в обучении. (К обоснованию проблемы обучение иностранным языком по моделям). Баку, 1964, 55 c.
 • Axundov A.A. Riyazi dilçilik. B., 1979, 79 s.
 • Axundov A.A. Seçilmiş əsərləri. II c., B., 2012, 464 s.
 • Vəliyev A.H. Azərbaycan dilinin keçid şivələri. Doktorluq dissertasiyası. B., 1974, 400 s.
 • Vəliyev A.A. Azərbaycan dilinin keçid şivələri. B., 2005, 334 s.
 • Мельников Г.П. Некоторые способы описание и анализа гармонии гласных в современных тюркских языках // ВЯ, 1962, 6, c.31-58.
 • Пинес В.Я. Моделирование структуры азербайджанских глагольных форм в связи с проблемой автоматического словаря. АКД, 1970, 19 c.
 • Махмудов М.А. Разработка системы формально-морфологического анализа тюркской словоформы (на материале азербайджанского языка) АКД, Баку, «Элм», 1982, 26 c.
 • Əmirov Z.M. Azərbaycan dilinin formal modellərinin yaradılması və onların əsasında linqvistik prosessorun qurulması. Texniki elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, B., 2006, 19 s.
 • Fətullayev Ə.B. Azərbaycan-ingilis maşın tərcüməsi sistemi üçün rəqəm-modelləşdirmə metodunun işlənib hazırlanması və tətbiqi. NDA, B., 2006, 19 s.
 • Xəlili Ə.M. Deduktiv maşının bilik bazasının tərkib hissəsi kimi “Məhdud Azərbaycan dili”nin formal qrammatikasının işlənib-hazırlanması, NDA, B., 2009, 34 s.
 • Кулиева З.Ю. Определение оптимальной структуры автоматического словаря и системы машинного перевода. AKD, В., 2011, 46 c.
 • Искендерова Н.А. Программно-частотный и качественно-семантический анализ адекватности переводов и его применение к переводам на различных языках. АКД, 2008, 19 c.
 • Мельников Г.П. Системология и языковые аспекты кибернетики. М., 1978, 368 c.
 • Велиева К.А. Формальное описание синтеза слова АКД, М., 1971, 20 c.
 • Велиев А.Г. Переходные говоры Азербайджанского языка. АДД. Б., 1975, 65 c.
 • Mahmudov M.Ə. Azərbaycan mətnlərinin avtomatik işlənməsi sistemi, DDA, B., 1994, 64 s.
 • Vəliyeva K.A. Mirzəliyeva M.M. Azərbaycanca-ingiliscə tərcümə sistemi (nəzəri problemlər) Əlyazma, 2015, 245 s.
 • Vəliyeva K.A.,Məmmədova M.H. Mətnlərin avtomatik redaktəsi. B., 2003, 80 s.
 • Vəliyeva K.A., Mahmudov M.Ə. Linqvostatistika: Fərziyyə və reallıq. B., Tədqiqlər 1, 2000, s. 56-63.
 • Vəliyeva K.A., Mahmudov M.Ə. Pines V.İ. və b. “Kitabi-Dədə Qorqud”un statistik təhlili (ilkin nəticələr), B., 1999, 248 s.
 • Vəliyeva K.A., Mahmudov M.Ə., Sultanov V.S. M.Füzulinin nəzm əsərlərinin əlifba-tezlik sözlüyü. B., 2004, 548 s.
 • Рахманов Дж. Ф. Статистико-дистрибутивный анализ азербайджанского текста (на уровне графем и фонем). Автореферат канд. дисс. Б., 1988, 23 c.
 • Мамедова М.Г. Автоматизированный отбор лексики в информационно - поисковый тезаурус на основе анализа терминологических словарей. Авт. дисс. канд. тех.наук М., 1984, 20 с.
 • Мамедова М.Г. О cоздании банка терминологических данных азербайджанского языка // Советская тюркология, 1990, №2, с.84-89.
 • Şıxıyeva İ.X. Kitabi-Dədə Qorqud dastanın linqvostatistik xüsusiyyətləri. Filologiya elm. nam., Avtoreferat, B.,1995, 12 s.
 • Попов Э.В.Искусственный ингеллект. Кн.,1, Система общенияи экспертные системы. М.,1990, 464 с.
 • Вейселли Ф.Я. Элементы общей и частной лингвистики. I часть. В., 2011, 357 с.
 • Большая советская энциклопедия, Том 26, второе издание, 1954, 652 с.