AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
E-ELM VƏ E-TƏHSİLİN FORMALAŞMASINDA E-KİTABXANALARIN ROLU HAQQINDA
Fətəliyev Təhmasib X.

Məqalədə e-elm və e-təhsilin formalaşmasında əsas informasiya vasitəsi kimi e-kitabxanaların roluna baxılmışdır. Web 2.0-in e-kitabxanaların, e-elmin və e-təhsilin inkişafına təsiri araşdırılmışdır. Elm və təhsil kitabxanaları şəbəkələrinin inteqrasiyasının verdiyi imkanlar göstərilmişdir (səh.35-40).

Açar sözlər:e-kitabxana, e-elm, e-təhsil, Web 2.0, Science 2.0, Education 2.0, Library 2.0, e-kitabxana şəbəkələri.
Ədəbiyyat
 • Əliquliyev R. M., Ələkbərov R. Q., Fətəliyev T. X. Elektron elm: cari vəziyyəti, problemləri və perspektivləri // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2015, №2, s. 4-15.
 • Армс В. Электронные библиотеки (перевод с англ.). М.: ПИК ВИНИТИ, 2001, 274 с.
 • Багрова И.Ю. Электронная библиотека (по материалам англоязычной печати 2000 – 2004 гг.) // Библиотековедение, 2005, № 4, c.50–57.
 • Breaks M. The UK Electronic Libraries Programme // Proceedings of the IATUL Conferences, p. 4, http://docs.lib .purdue edu/iatul/1998/papers/4
 • National Digital Library Program, http://memory.loc.gov-/ammem/dli2/html/lcndlp.html
 • http://www.dlib.org/dlib/april99/04rusch-feja.html
 • Matsumura The digital library in Japan, http://www.ukoln.ac.uk/-services/papers/bl/blri078/content/repor~17.htm#39
 • http://www.elibrary.ru
 • Григянец Р.Б., Лаужель Г.О., Степанцова Е.В. Корпоративные системы и технологии автоматизации библиотек в Беларуси // Информатика, 2013, №2(238), c. 123–131.
 • http://www.library.by
 • http://www.cabmin.gov.az
 • http://www.president.az
 • “Azərbaycan Respublikasında informasiya cəmiyyətinin inkişafına dair 2014-2020-ci illər üçün Milli Strategiya”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 02.04.2014-cü il, http://www.president.az
 • Open Definition, http://www.opendefinition.org
 • Miller Web 2.0: Building the New Library // Ariadne 45, October 2005, http://www.ariadne.ac.uk/issue45/miller
 • ScholarLib, https://www.scholar.lib.vt.edu