AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
ELEKTRON DÖVLƏT MÜHİTİNDƏ ÖLKƏLƏRARASI İNTEQRASİYA PROSESLƏRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİNİN ELMİ-NƏZƏRİ PROBLEMLƏRİ
Əliquliyev Rasim M., Nəbibəyova Gülnarə Ç.

Məqalədə ölkələrarası inteqrasiya proseslərinin tədqiqi məqsədi ilə alim və mütəxəssislər tərəfindən bir sıra elmi işlərdə təklif edilmiş ölkələrin inteqrasiyasının müxtəlif indikatorlarına baxılmışdır. Müəyyən ölkənin başqa ölkələrə elektron hökumət mühitində inteqrasiya dərəcəsinin təyini məsələsinin həlli üçün aşağıdakı indikatorlar təklif edilmişdir: İnternetdə ölkələrin milli domenləri arasında informasiya axınlarının həcmi, dövlət təşkilatları nümayəndələrinin beynəlxalq görüşlərinin sayı və ölkələr arasında bağlanmış beynəlxalq müqavilələrin sayı. Verilənlər anbarı və OLAP texnologiyalarının istifadəsilə qərarların qəbulunu dəstəkləyən sistemin işlənilməsindən ibarət olan sözügedən məsələnin həlli yolları göstərilmişdir. Onların qısa xarakteristikaları verilmişdir (səh.41-50).

Açar sözlər:ölkələrarası inteqrasiya, ölkələrin inteqrasiyası indikatorları, elektron dövlət, qərarların qəbul edilməsinə dəstək sistemləri, OLAP, verilənlər anbarı, çəki əmsalları.
Ədəbiyyat
 • Махов А.Е., Петровская Л.И., Смолкин В.М. Большой российский энциклопедический словарь. М.: Большая российская энциклопедия. 2003.
 • Чернова Ж.Б. Анализ научных подходов к экономической природе кластера // Интернет-журнал «Науковедение», 6 (25), 2014, с. 1−10.
 • Челядинский А. Понятие интеграции в международных отношениях: теоретический аспект. Журнал международного права и международных отношений, 2009, №1, с. 29−32.
 • Prakash A., Hart J. A. Indicators of economic integration / Global Governance 6, 2000, pp. 95−114.
 • Arribas I., Perez F., Tortosa-Ausina E. Measuring globalization of international trade: Theory and evidence. World development, 2009, vol.37, no 1, 127−145.
 • De Lombaerde P., Dorrucci E., Genna G., F. Mongelli P. Composite indexes and systems of indicators of regional integration // The Regional Integration Manual. Routledge/Warwick studies in globalization, Routledge, 2011, pp. 323−346.
 • Система Индикаторов Евразийской Интеграции ЕАБР 2009, Алматы: RUAN, 2010, 160 с.
 • Набибекова Г.Ч. Разработка информационно-аналитической системы поддержки принятия решений в области внешней политики // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2010, №2, с. 62−72.
 • Алгулиев Р.М., Набибекова Г.Ч. О концептуальных основах создания информационно-аналитической системы поддержки принятия решений в области внешней политики // AzTU, Elmi əsərlər, 2009, №1, с. 3−5.
 • Набибекова Г.Ч. Применение OLAP-технологий в системах поддержки принятия решений в сфере внешней политики // Информационные технологии, 2012, №2, 73−76.
 • https://ru.wikipedia.org/wiki
 • Волков И., Галахов И. Архитектура современной информационно-аналитической системы. «Директор ИС», №3, 2002.
 • Набибекова Г.Ч. Исследование возможности применения систем поддержки принятия решений в среде э-государства // Informasiya texnologiyaları problemləri, 2015, №2, 88−95.