AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
ŞƏBƏKƏ TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN İNTELLEKTUAL MONİTORİNQİ ÜÇÜN KONSEPTUAL MODEL
İmamverdiyev Yadigar N., Nəbiyev Babək R.

Məqalədə şəbəkə təhlükəsizliyinin prinsipial baxımdan yeni və daha effektli olan intellektual monitorinqinin konseptual modeli təklif olunur. Modeldə monitorinq prosesinin ümumi intellektual arxitekturuna, funksional bloklarına, emal proseslərinə və tətbiq istiqamətlərinə baxılır. Bundan başqa, monitorinq sisteminin boşluqları və zəif nöqtələri araşdırılır. Göstərilən problemlərin aradan qaldırılması üçün təklif olunan model problemyönümlü informasiya monitorinqi, toplanan verilənlərin ilkin emalı, verilənlərin indeksləşdirilməsi və strukturlaşdırılması, toplanan informasiyanın saxlanılması və idarə olunması, qərar qəbul edən şəxslərin tələblərinə uyğun informasiyanın seçilməsi və oxunaqlı, analiz edilə bilən hesabatların generasiyası kimi funksional imkanları özündə birləşdirir (səh.81-89). 

Açar sözlər:şəbəkə təhlükəsizliyi, monitorinq, süni intellekt, şəbəkə trafiki, konseptual model.
Ədəbiyyat
 • Əliquliyev R.M., İmamverdiyev Y.N., Nəbiyev B.R. Şəbəkə təhlükəsizliyinin monitorinqi metodlarının analizi // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2014, № 1, s. 60–68.
 • Fung C.J., Boutaba R. Design and management of collaborative intrusion detection networks / International Symposium on Integrated Network Management, 2013, pp. 955-961.
 • Yegneswaran V., Barford P., Jha S. Global Intrusion Detection in the DOMINO Overlay System / Proc. of the Network and Distributed System Security Symposium, 2004, pp.1–17.
 • Fataliyev Z., Imamverdiyev Y.N. Security Operation Center Architecture for E-government based on Big Data Analysis / Elektron dövlət quruculuğu problemləri I Respublika elmi-praktiki konfransı. Bakı, 2014. pp. 140–144.
 • Hofstede R., Celeda P., Trammell B., Drago I., Sadre R., Sperotto A., Pras A. Flow Monitoring Explained: From Packet Capture to Data Analysis with NetFlow and IPFIX // IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2014, vol. 16, pp. 2037-2064.
 • Deri L., Lorenzetti V., Mortimer S., Collection and Exploration of Large Data Monitoring Sets Using Bitmap Databases / Second International Workshop Traffic Monitoring and Analysis, 2010, pp 73–86.
 • Giura P., Memon N., NetStore: An Efficient Storage Infrastructure for Network Forensics and Monitoring / Proc. of the International Symposium on Recent Advances in Intrusion Detection, 2010, pp. 277–296.
 • Lee Y., Kang , Son H., An Internet Traffic Analysis Method with MapReduce // Proc. of the IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium Workshops (NOMS Wksps), 2010, pp. 357 – 361.
 • İmamverdiyev Y.N., Nəbiyev B.R. Şəbəkə trafiki üçün multi-klassifikator modeli // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2014, № 2, s. 60–68.
 • Nəbiyev B.R. Şəbəkə trafikinin klasterizasiya metodu haqqında / Beynəlxalq telekommunikasiya İttifaqının 150 illiyinə həsr olunmuş İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri üzrə II respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 2015, s. 213–215.
 • Jaiswal R. C., Lokhande S. D. Machine learning based internet traffic recognition with statistical approach / Proc. of the Annual IEEE India Conference, 2013, pp. 1–16.
 • İmamverdiyev Y.N., Nəbiyev B.R. Presedentlər nəzəriyyəsi əsasında şəbəkə təhlükəsizliyinin monitorinqi üzrə qərarların qəbulu metodu // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2012, № 2, s. 53–58.