AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
ELEKTRON KOMMERSİYA TEXNOLOGİYALARININ HƏYATA KEÇİRİLMƏSİNİN TƏNZİMLƏNMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ
Əliyev Ə.Q., Abbasova V.Ə., Abedini M.A.

İqtisadiyyatın inkişafında innovativ element kimi e-kommersiya texnologiyasının tətbiqi və bunun üçün müvafiq infrastrukturun formalaşması məsələləri, eləcə də e-kommersiyanın inkişaf xüsusiyyətləri təhlil olunmuşdur. E-kommersiya texno-logiyasının alıcı və satıcılara yaratdığı imkanlar, e-kommersiyanın beynəlxalq iqtisadi fəzada mövqeyinin möhkəmlənməsinə səbəb olan üstünlüklər, elektron biznesin fir-manın fəaliyyətinin kommersiya tsiklinin mərhələlərinə uyğun funksiyaları göstərilmiş və onun həyata keçirilməsinin tənzimlənməsi məsələləri  şərh olunmuşdur. (səh. 41-48)

Açar sözlər:innovativ element, e-kommersiya, elektron ticarət, İnternet iqtisadiyyatı, virtual iqtisadiyyat, elektron biznes, biznes-biznes (B2B) modeli, kommersiya tsikli, e-kommersiya infrastrukturu, e-komm
Ədəbiyyat
  • Алиев А.Г. “Проблемы информатизации общества и экономики“. Баку, Элм, 2003, 460 стр.
  • Алгулиев Р.М., Алиев Г.М. Модели и бизнес-процессы в э-коммерции. Баку, Элм, 2003.
  • Алиев А.Г. Теоретико-прикладные аспекты  информатизации  гуманитарных отраслей”. Баку, “ЭЛМ”, 2006 г., 474 стр.
  • Самойлов А.М. Электронная коммерция в системе современного бизнеса. Автореферат канд. дис. на соис-е уч. ст.  экон-ких наук.  Москва,  2004 г.
  • Вишнякова С.С. Формирование сферы электронных услуг в России. Автореферат канд. дис. на соис-е уч. ст.  экон-ких наук. Москва, 2007 г.