AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
VİRTUAL ŞƏXSİYYƏT VƏ ONUN TƏŞƏKKÜLÜNDƏ DİLİN ROLU
Cəfərov Yedgar M.

Məqalədə virtual reallığın mühüm tərkib hissəsi olan virtual şəxsiyyət və onun təşəkkülündə dilin rolu araşdırılır. Şəxsiyyətin real və virtual həyatdakı təzahür formaları müqayisə edilir. Virtual ünsiyyətin əsasını təşkil edən virtual diskurs şərh olunur. Virtual mühitdə şəxsiyyətin identifikasiyası imkanları təhlil edilit, bu məsələdə dildən istifadə məsələlərinin rolu müəyyənləşdirilir. Virtual şəxsiyyətin xarakterik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsinin gələcəkdə virtual mühitin idarə olunması üçün yaratdığı imkan və perspektivlər şərh olunur (səh.20-25). 

Açar sözlər:virtual şəxsiyyət, virtual diskurs, onlayn ünsiyyət, sosial media, sosial skorinq.
Ədəbiyyat
 • Тарасенко В.В. Человек кликающий: фрактальные метаморфозю // Общественные науки и современность, 2000, № 5, c.111-120
 • Ümumi psixologiya, Dərslik (S.İ.Seyidov və M.Ə.Seyidovun elmi redaktorluğu ilə), Bakı, YYSQ, 2014, 434 s.
 • Горный Е. Виртуальная личность как жанр творчества (на материале русского Интернета), Сетевая словесность, 2007, http://www.netslova.ru/gorny/vl.html
 • http://www.newyorker.com/humor/daily-shouts/on-the-internet-nobody-knows-youre-a-human-whos-turned-into-a-dog
 • Выгонский С.И. Виртуальная реальность как массовая галлюцинация // Школа эффективных лидеров: дистанционное образование, 2006, http://www.gilbo.ru/index.php?page=psy&art=2414
 • Bilton N. Disruptions: Social Media Images Form a New Language Online, http://www.bits.blogs.nytimes.com/2013/06/30/disruptions-social-media-images-form-a-new-language-online/?_php=true&_type=blogs&_php=true&_type=blogs&_r=1
 • Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность, М.: Издательство ЛКИ, 2010, 264 с.
 • Бергельсон М.Б. Языковые аспекты виртуальной коммуникации // Вестник МГУ, 2012, сер. 19, 55-67 с.
 • Riva G., Galimberty C. Virtual Communication: Social Interaction and Identity in an Electronic Environment. Communication through Virtual Technologies. Identity, Community and Technology in the Communication Age. Amsterdam, 2001, 273 p.
 • http://www.forbes.ru/tekhnologii/internet-i-svyaz/256483-laik-ot-banka-kak-internet-pomogaet-proveryat-nadezhnost-zaemshc
 • http://www.hr-portal.ru/article/53-hr-specialistov-izuchayut-socialnye-seti-soiskateley?utm_source=site&utm_medium=block&utm_campaign=analog65
 • Nayar P.K. Virtual Worlds: Culture and Politics in the Age of Cybertechnology. New Delhi, Sage Publications, 2004, 343 p.