AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
SOSİAL MEDİANIN VƏTƏNDAŞ ELMİNİN İNKİŞAFINDA ROLU HAQQINDA
Fətəliyev Təhmasib X.

Məqalə e-elmin yeni istiqaməti kimi formalaşan vətəndaş elminin inkişafında sosial medianın roluna həsr olunmuşdur. Vətəndaş elminin inkişafının xüsusiyyətləri, onu dəstəkləyən beynəlxalq təşkilatların fəaliyyəti və Web 2.0-ın sosial medianın inkişafında rolu araşdırılmışdır. Onun həyata keçirilməsi və inkişafında sosial media vasitələrindən istifadə imkanları göstərilmişdir (səh.26-31).

Açar sözlər:e-elm, vətəndaş elmi, vətəndaş alim, sosial media, vətəndaş elmi layihələri.
Ədəbiyyat
  • Fətəliyev T.X. Vətəndaş elmi e-elmin inkişafının yeni istiqaməti kimi // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2014, №1, s. 57-64.
  • Haklay M. Citizen Science and Policy: A European Perspective, http://www.wilsoncenter.org/publication/citizen-science-and-policy-european-perspective
  • European Citizen Science Association, http://www.ecsa.citizen-science.net
  • Citizen Science – Innovation in Open Science, Society and Policy, http://ecsa2016.eu
  • Chalara ash dieback in the UK, http://www.chalaramap.fera.defra.gov.uk
  • Əliquliyev R.M., İmamverdiyev Y.N., Abdullayeva F.C. Sosial şəbəkələr. “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, Bakı, 2010, 287 s.
  • Number of social media users worldwide, http://www.statista.com/statistics/278414/number-of-worldwide-social-network-users
  • Shaw Jr. Edward L., Surry Dan, Green The use of social media and citizen science to identify, track and report birds // Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2015, №167, pp.103 – 108.
  • Luther K., Counts S., Stecher K. B., Hoff A., Johns P. Pathfinder: an online collaboration environment for citizen scientists / Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '09), Boston, USA, April 04 - 09, 2009, p. 239-248.
  • Miller P. Web 2.0: Building the New Library, Ariadne İssue 45, 2005, http://www.ariadne.ac.uk/issue45/miller