AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
VİKİ KONSEPSİYASININ BİLİKLƏR CƏMİYYƏTİNİN FORMALAŞMASINA TƏSİRİ HAQQINDA
Ələkbərova İradə Y.

Məqalədə viki konsepsiyasının əsas prinsipləri göstərilmiş və biliklər cəmiyyəti ilə viki-cəmiyyət arasında oxşar cəhətlər müəyyənləşdirilmişdir. Vikipediyanın idarəetmə və nəzarət iyerarxiyası verilmiş, biliklər cəmiyyətində əsas istiqamətlər analiz olunmuşdur. Analiz nəticəsində aşkarlanan problemlərin həllində viki konsepsiyasının rolu göstərilmişdir (səh.44-53). 

Açar sözlər:viki texnologiyaları, viki-cəmiyyət, informasiya cəmiyyəti, biliklər cəmiyyəti, kollektiv bilik.
Ədəbiyyat
 • Алгулиев Р.М., Алыгулиев Р.М., Алекперова И.Я. Викиметрические исследования: современное состояние и перспективы // Телекоммуникации, 2014, №5, с. 15–31.
 • Wagner C., Karen S. K. Cheung, Rachael K. F., Stefan B. Building Semantic Webs for e-government with Wiki technology // Journal of Electronic Government, vol. 3, issue 1, 2007, pp. 36–55.
 • Pekárek M., Pötzsch S. A comparison of privacy issues in collaborative workspaces and social networks // Journal of the Identity in the Information Society, 2009, vol. 2, issue 1, pp. 81–93.
 • Richter A., Koch M., Social software–Status quo und Zukunft // Technischer Bericht Nr., Fakultät für Informatik, Universität der Bundeswehr München, 2007, 48 p.
 • Cress U., Kimmerle J. A systemic and cognitive view on collaborative knowledge building with wikis // Computer-Supported Collaborative Learning. International Society of the Learning Sciences, Inc.; Springer Science & Business Media, 2008, pp. 105–122.
 • Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Alakbarova I.Y. Extraction of hidden social networks from wiki-environment involved in information conflict // International Journal of Intelligent Systems and Applications (IJISA), 2016, vol. 8, no.2, pp. 20–27.
 • http://oed.com/view/Entry/267577
 • Leuf B., Cunningham W. The Wiki Way: Quick Collaboration on the Web. Laflin, PA: Addison–Wesley, 2001, 200 p.
 • Tapscott D., Williams D. A., Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything. 2007, 324 p.
 • Peacock T., Fellows G., Eustace K., The quality and trust of wiki content in a learning community // School of Computing & Mathematics, Charles Sturt University, 2007, 822–832.
 • Moskaliuk , Kimmerle J., Cress U. Collaborative knowledge building with wikis: The impact of redundancy and polarity // Journal of Computers & Education, 2012, vol. 58, no. 4, pp. 1049–1057.
 • Lane R. The decline of politics and ideology in a knowledgeable society // American Sociological Review, 1966, vol. 31, no. 5, pp. 649-662
 • Drucker P.F. Post-Capitalist Society. N.Y., Harper–Collins Publishers, 1993, 232 p.
 • Делокаров К.Х. Является ли «общество, основанное на знаниях», новым типом общества? Сб. науч. тр. РАН. ИНИОН, М., 2010, 234 c.
 • Druсker P.F. The New Society: The Anatomy of Industrial Order. N.Y., Transaction Publishers, 1993, 362 p.
 • Earl J. Knowledge Management Strategies: Toward a Taxonomy // Journal of Management Information Systems, 2001, vol.18, issue 1, pp.215–233.
 • К обществам знания. Всемирный доклад ЮНЕСКО. Париж: Издательство ЮНЕСКО, 2005, 240 c.
 • http://az.wikipedia.org/wiki/Vikipediya: Beş əsas prinsip
 • http://www.wikimediafoundation.org/wiki/Home
 • Ələkbərova İ.Y. Vikipediya virtual ensiklopediyasının əsasları. Bakı, “İnformasiya texnologiyaları” nəşriyyatı, 2017, 205 səh.
 • http://www.en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Creating_a_bot