AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
SAĞLAMLIQ İMKANLARI MƏHDUD ŞƏXSLƏRİN CƏMİYYƏTƏ İNTEQRASİYASINDA SOSİAL MEDİANIN ROLU
Məmmədova Məsumə H., Əhmədov Sənan M.

Məqalədə sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin müasir cəmiyyətə inteqrasiyasında sosial medianın imkanları araşdırılır. Əlillərin sosial media vasitəsi ilə ödənilə bilən tələbatları tədqiq olunur. Sağlamlıq imkanları məhdud şəxsləri dəstəkləyən sosial media texnologiyaları, cihazları və proqram təminatları təhlil edilir. Fiziki məhdudiyyətli şəxslərin sosial mediadan istifadə edərkən qarşılaşdıqları problemlər göstərilir və onların aradan qaldırılması ilə bağlı təkliflər verilir (səh.54-63). 

Açar sözlər:sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər, sosial media, assistiv texnologiyalar, sosial şəbəkələr, əlilləri dəstəkləyən İT-tətbiqlər.
Ədəbiyyat
 • Kaplan ,   Haenlein    M.    Users    of   the    world   unite!    Retrieved   10    November    2011, http://www.openmediart.com/log/pics/sdarticle.pdf
 • World Health Organization, 2014, http://who.int/disabilities/en/
 • Khetarpall A. Information and Communication Technology (ICT) and Disability // Review of Market Integration, 2014, vol.6, no.1, pp. 96–103.
 • Azərbaycan Respublikası Əlillər Təşkilatları İttifaqı,http://udpo.az/qanunlar/index.html
 • Nabil       Innovation      and      technology      for      persons      with      disabilities,      2013, http://www.un.org/esa/socdev/egms/2013/ict/innovation-technology-disaability
 • Герасименко А. IT и инвалиды: реабилитация и жизнь в цифре, https://www.3dnews.ru/ 560206/ page-2.html
 • Əliquliyev R. M., Məmmədova M.H. Elektron tibbin mahiyyəti, imkanları və elmi problemləri // Informasiya Texnologiyaları Problemləri, 2017, №2, s. 3–19
 • Using ICTs     promote     education    and     job     training     for     persons     with    disabilities, http://www.connectaschool.org/sites/default/files/Mod4_executive
 • Empowerment of people with disabilities using ICT, 2010, http://www.makaia.org/english. shtml?apc=s1-1---&x=2444.
 • Australian Communications Consumer Action Network (ACCAN) December 2012. SociAbility: social media for people with a disability, http://www.mediaaccess.org.au/web/social-media-for- people-with-a-disability
 • Kietzmann, J. Hermkens, K. McCarthy I. & Silvestre, B. Social media? Get serious! Retrieved 12 November 2011, http://www.sciencedirect.com/ science/article/pii/S0007681311000061
 • Лысенко А.Е. Взгляд на развитие информационного общества, основанного на равных возможностях, http://www.emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/d4c5c4a219e16d70032
 • Компьютеры и мы, https://www.lifehacru/2014/10/15/texnologii-dlya-slepyh
 • Assistive Technology      Act     of          U.S.     Government     Printing     Office,     1998, http://www.section 508.gov/assistive-technology-act-1998
 • Assistive Technology: Building Bridges, 2015, http://www.abilities.com/community/assistive_ technology.html
 • Məmmədova M., Quliyeva N., Əhmədov S. Sağlamlıq imkanları məhdud insanların cəmiyyətə inteqrasiyası prosesində İKT-nin rolu / “Elektron tibbin multidissiplinar problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri, Bakı, 24 may 2016, 273–276.
 • Bellini The Statistics Portal, Avqust, 2015, http://www.statista.com/statistics/274774/forecast-of- mobile-phone-users-worldwide/
 • Apple, Accessibility IOS Voice Over, 2013, http://www.apple.com/accessibility/ios/voiceover
 • Apple, Accessibility IOS, 2011, http://www.apple.com/accessibility/ios
 • Apple Inc şirkəti, 2009, http://www.apple.com/ios/siri
 • Google, Voice Access, 2011, https://support.google.com/accessibility/android#topic= 6151842
 • Google, Large Text, 2010, https://www.support.google.com/accessibility/android/answer/ 6006972?hl=en
 • Empowerment of people with disabilities using ICT, https://makaia.org/english.shtml?apc=s1-1---&x=2444
 • Speech-Language and Hearing Associates of Greater Boston, PC, https://spedchildmass.com
 • Facebook aids Disability, https://facebook.com/accessibility
 • Azərbaycan respublikası Rabitə və İnformasoya Texnologiyaları Nazirliyi. İllik hesabat-2011, 56 s. http://www.mincom.gov.az/assets/Senedler/Report2011-AZ.pdf
 • Мамедова М.Г., Мамедова З.Ю. Машинный перевод: эволюция и основные аспекты моделирования. Баку, изд. Информасийа технологийалары, 2006, 155 с.
 • World Facebook users, November 2016, http://www.zephoria.com/top-15-valuable-facebook-statistics
 • Azerbaijan Facebook page statistics, June 2016, http://www.internetworldstats.com/asia.htm
 • Linkedİn users worldwide, October 2016, http://www.statista.com/statistics/274050/quarterly-numbers-of-linkedin-members
 • Azerbaijan Linkeİn page statistics, November 2016, http://www.linkedin.com/topic/ azerbaijan
 • Instagram users worldwide, June 2016, http://www.statista.com/statistics/253577/number-of- monthly-active-instagram-users
 • Instagram users in Azerbaijan, 28 October 2016, http://www.orkhanrza.com/en/tag/azerbaijan- instagram-users
 • Skype users worldwide, June 2016, http://www.statista.com/statistics/272014/global-social- networks- ranked-by-number-of-users
 • Skype help for disabled people. January 2017, http://www.support.skype.com/en/faq/FA12371/what-accessibility-features-are-available
 • How People    with    Disabilities     Use    Social    Media,    512-356-1627,    2016    January, http://www.safeaustin.org/wp-content/uploads/2016/06/SafePlace-DRTx-People-with- Disabilities-Social-Media-Report-Final.pdf