AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
E-SƏHİYYƏ SAHƏSİNDƏ BEYNƏLXALQ ÇAĞIRIŞLARIN VƏ XARİCİ ÖLKƏLƏRIN TƏCRÜBƏSİNİN ANALİZİ
Hacırəhimova Məkrufə Ş., Əliyeva Aybəniz S.

Müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyaları tibb üçün yeni imkanlar yaradır. Onun səhiyyə sferasına tətbiqi diaqanostika və müalicə üsullarını, həkimlərin bir-biri ilə və pasiyentlərlə qarşılıqlı əlaqə, müalicənin təşkili və sağlamlığın bərpası formalarını sürətlə dəyişdirir. Elektron tibbi müəssisələrin və xidmətlərin yaradılmasında daha dəqiq rəhbər prinsiplərə olan tələbat bu sahədə milli strategiyaların, konsepsiyaların işlənməsini zəruri etmişdir. Məqalədə beynəlxalq qurumların və bəzi inkişaf etmiş ölkələrin elektron tibb sahəsindəki strategiyaları, konsepsiyaları tədqiq olunur. Azərbaycanda səhiyyənin informasiyalaşdırılmasında mövcud vəziyyət təhlil olunur və bəzi tövsiyələr irəli sürülür (səh.84-95). 

Açar sözlər:e-tibb, elektron sağlamlıq kartları, tibbi informasiya sistemləri, e-resept, big data.
Ədəbiyyat
 • Международный опыт информатизации медицины,http://www.filearchive.cnews.ru/img/reviews/2014
 • From innovation to implementation – eHealth in the WHO European Region, 2016, http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/ 2016
 • Cross-border health project epSOS: What has it achieved?, http://www.ec.europa.eu
 • Innovative healthcare in the 21st century, 2015, http://www. ec.europa.eu
 • eHealth and innovation in women's and children's health: A baseline review, 2014, http://www.who.int/goe/publications/ehealth_ex_summary_en.pdf?ua
 • "Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış" İnkişaf Konsepsiyası, 2012, http://e-gov.az
 • National eHealth strategy toolkit. World Health Organization and International Telecommunication Union, 2012, http://www.itu. int/pub/D-STR-E_HEALTH.05-2012
 • Luna D. R., Mayan J.C., García M.J., Almerares A.A., Househ M. Challenges and Potential Solutions for Big Data Implementations in Developing Countries // IMIA Yearbook of Medical Informatics, 2014, pp. 36-41.
 • e-Health, http://www.openclinical.org/home.html
 • Global Observatory for eHealth, http://www.euro.who.int/en
 • Fact sheet – Status of eHealth in the WHO European Region, http://www.euro.who.int
 • Электронные медицинские карты становятся реальностью,http://www.citforum.ru/computer/2012-11
 • 10-Jee K., Gang-Hoon K. Potentiality of Big Data in the Medical Sector: Focus on How to Reshape the Healthcare System // Healthcare Informatics Research, 2013, vol. 19, no. 2, pp. 79-85.
 • Шульте О. Развитие системы здравоохранения: Опыт Германии в сфере здравоохранения, 2012, http://www.gosbook.ru/node/63986.
 • The Use of Big Data in Public Health Policy and Research: Background information document, 2014, 19 p., http://www.ec.europa.eu/health
 • E-health in practice, http://www.euro.who.int/en/data-and-evidence/news/news/2016/01/e-health-in-practice
 • Electronic Health Records in Canada: An Overview of Federal and Provincial Audit Reports, 2010, 22 p., http://www.gov.pe.ca/photos/original/ag_ehealth.pdf
 • Annual Report of the Canada Pension Plan 2011–2012, http://www.esdc.gc.ca/en/reports/pension/cpp_reports/2012/cpp_report.page
 • Vestc J.R, Gamm L.D, Health information exchange: persistent challenges and new strategies // Journal of the American Medical Informatics Association, 2010, vol. 17, no. 3, pp. 288–294.
 • http://www.healthit.hhs.gov/portal
 • http://www.apps.who.int/iris/bitstream/10665/75211/, 2011.
 • Аналитика  Электронная медицинская карта, 2016, http://www/osp.ru.
 • Big data is a big deal, 2012, http://www.whitehouse.gov/blog/
 • http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=12360710
 • 1000 Genomes Project data available on Amazon Cloud, http://www.nih.gov/news-events/news-releases/
 • E-health – when, not if , 2016, http://www.euro.who.int/en/home
 • Health Connect, 2011, http://www.health.gov.au/healthconnect
 • National E-Health Strategy, 2012, http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/
 • Австралия развивает сферу электронного здравоохранения, 2013,http://www.open.gov.ru/events/5511607
 • Хон П. Развитие национального электронного здравоохранения на примере Южной Кореи, 2012, http://www.gosbook.ru/node/63986.
 • Enriquez The Role of Digital Health in Singapore’s Healthcare Landscape, 2014, https://innovatemedtec.com/content/the-role-of-digital-health-in-singapores-healthcare-landscape
 • Hajirahimova Sh. The big data era in healthcare: promises and challenges // Problems of information technology, 2017, №1, pp. 64–72.
 • Информатизация здравоохранения, http://www.studopedia.org/
 • Государственная программа «Информационный Казахстан –2020», http://www.egov.kz/wps/portal