AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
BƏZİ ELEKTRON TULLANTI QRUPLARININ İNSAN SAĞLAMLIĞINA TƏSİRİNİN TƏSNİFATLANDIRILMASI HAQQINDA
Ağayev Bikəs S., Əliyev Tərlan S.

Məqalədə kompüter və tibbi elektron avadanlıqların tullantılarının insan sağlamlığı üçün yaratdığı potensial təhlükələr analiz edilir. Təhlükə obyekti kimi bu avadanlıqlarda istifadə edilən maddə və komponentlərin təsiredici amilləri araşdırılır. Bu amillərin fizioloji, epidemioloji və qismən ekoloji nəticələri müəyyən olunur (səh.78-88).

Açar sözlər:tullantılar, kompüter texnikası tullantıları, tibbi elektron tullantılar, tullantıların ziyanlı maddə və komponentləri, elektron tullantıların təsiredici amilləri, sağlamlığın təhlükəsizliyi, tullantıların emalı.
Ədəbiyyat
 • Государственная система санитарно-эпидемиологического нормирования Российской Федерации. Федеральные санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы, СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96. Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона, http://www.vashdom.ru/sanpin/224_218055-96
 • Влияние радиоволн на организм человека, http://www.ru/news/nauka-i-tekhnologii/vliyanie-radiovoln-na-organizm-cheloveka/
 • Государственная система санитарно-эпидемиологического нормирования Российской Федерации. Федеральные санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы, СП 2.6.1.799-99. Ионизирующeе излучение, радиационная безопасность. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности, http://www.stroyinf.ru/data1/7/7569
 • И.Н.Бекман. Ионизирующее излучение и его поле, Лекция, http://www.profbeckman.narod.ru/YadFiz.files/L13.pdf
 • ВОЗ. Ионизирующее излучение, последствия для здоровья и защитные меры. Информационный бюллетень, №371, апрель 2016 г.
 • Государственная система санитарно-эпидемиологического нормирования Российской Федерации. Федеральные санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы, СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки, http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=711
 • Государственная система санитарно-эпидемиологического нормирования Российской Федерации. Федеральные санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы, СанПиН 2.1.7.2790-10. Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами, http://www.sisterflo.ru/sanpins/SP2790-10.php
 • Государственная система санитарно-эпидемиологического нормирования Российской Федерации. Федеральные санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы, СП2.1.7.1386-03. Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления, http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/39/39761/index.php
 • ГОСТ 12.1.007-76*. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности. http://www.cntd.ru/document/5200233
 • Directive 2012/19/EU of the European Parliament and the Council of 4 July 2012. On waste, electrical and electronic equipment, http://www.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32012L0019
 • Council Directive 91/689/EEC of 12 December 1991. Оn hazardous wasteç, http://www.coprocem.com/documents/hazardous-waste-directive-91-689-eec.pdf
 • Directive 2011/65/EU of the European Parlament and of the Council of 8 June 2011. Оn the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, http://www.eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=celex:32011L0065
 • M.Kama, T.Shiratori. Contribution of Asian industries to hazardous substances management and e-waste recycling // Engineering Journal, 2016, N4, p-p.1-10.
 • Декларация соответствия RoHS, http://www.kingston.com/ru/company/environment
 • ЮНЕП, Минаматская конвенция о ртути, http://www.mercuryconvention.org
 • Directive 2006/66/EC of the European Parlament and of the Council. September 2006. Оn batteries and accumulators and waste batteries and accumulators and repealing Directive 91/157/EEC, http://www.eurlex.europa.eu
 • http://www.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32006L006
 • Государственный комитет статистики Азербайджанской Республики,  http://www.stat.gov.az/source/environment/az/bul/evr_04_2016.pdf
 • Для чего нужна ионизация воздуха? http://www.dobro-est.com/ionizatsiya-vozduha.html
 • Класс опасности химических веществ тонера, http://www.greenologia.ru/utilizaciya-texniki/ofisnaya/nelzya-vybrasyvat-kartridzhy.html
 • IEC 62471:2006, Photobiological safety of lamps and lamp systems, http://www.en-standard.eu/iec-62471-2006-photobiological-safety-of-lamps-and-lamp-systems/?gclid=COiOiL65u8wCFWQq0wodjf0DCw
 • Behar-Cohen F. et al. Light-emitting diodes (LED) for domestic lighting: Any risks for the eye? // Progress in retinal and eye research. 2011, 30, pp. 239-257.