AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
TƏDRİSYÖNÜMLÜ OYUNLARDAN, İNTELLEKTUAL TESTLƏRDƏN İSTİFADƏ ETMƏKLƏ İNFORMATİKA FƏNNİNİN TƏDRİSİNDƏ OLAN BƏZİ PROBLEMLƏRİN HƏLLİ YOLLARI
Qurbanova Əfruz M., İsmayılova Bahar İ.

Məqalədə informatika fənninin tədrisi zamanı qarşıya çıxan problemlərə baxılır. Tədris prosesində şagirdlərin fəallığı, təlimin keyfiyyəti və biliyin mənimsənilməsi səviyyəsinin artırılması, eləcə də, biliyin qiymətləndirilməsində tədrisyönümlü oyunlar, intellektual testlər və krossvordların əhəmiyyəti göstərilir. Fərdlərin ayrı-ayrı bilik sahələri üzrə intellekt səviyyəsinin qiymətləndirilməsi mexanizmi kimi müxtəlif elektron terminoloji testlər, krossvordlar və kompüter oyunlarının hazırlanmasının zəruriliyi əsaslandırılır. Bu istiqamətdə xarici ölkələrin təhsil sistemlərində istifadə olunan qeyri-standart üsullar analiz edilir, problemin həlli ilə bağlı bir sıra təkliflər irəli sürülür (səh.89-98). 

Açar sözlər:təhsilin keyfiyyəti, biliyin qiymətləndirilməsi, motivasiya, tədrisyönümlü oyunlar, kompüter oyunları, terminoloji testlər, krossvordlar.
Ədəbiyyat
 • Бадмаева Н. Ц., Мотивационные механизмы развития общих умственных способностей. // Вестник Бурятского государственного университета, Серия «Психология», 2005, с. 126-131.
 • Никитин П.В., Горохова Р.И., Зайков А.С. Применение компьютерных игр как фактор повышения качества обучения информатике // Образовательные технологии и общество, Казанский национальный исследовательский технологический университет (Казань), с. 397-409.
 • Терминологические тесты, https://www.su/14_134923_terminologicheskie-testi.html
 • Hotz R.L. When Gaming Is Good for You // Wall Street Journal, 2012, https://www.wsj.com/articles/SB10001424052970203458604577263273943183932
 • Терминологический тест-тренажер по истории, http://www.xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai/
 • http://www.institute-of-progressive-education-and-learning.org/elearning/elearning-educational-games
 • Heineman D.S..Thinking about Video Games: Interviews with the Experts, 2015, Indiana University Press, 268 p.
 • Mərdаnоv M., Аğаmаlıyеv R., Mеhrаbоv А., Qаrdаşоv T. Təhsil sistеmində mоnitоrinq və qiymətləndirmə, Bakı, Elm, 2010, 210 s.
 • The_Oregon_Trail. https://ru.wikipedia.org
 • https://www.amazon.com/LeapFrog-Leapster-Learning-Game-System/dp/B000BTNQUQ
 • Klopfer E. Augmented Learning: Research and Design of Mobile Educational Games [e-book]. MIT Press; 2008. Available from: eBook Collection, Ipswich, MA. Reprint edition 2011, 272 p.
 • De Gloria A., Bellotti F., Berta R., Lavagnino E. Serious Games for education and training University of Genoa // International Journal of Serious Games. Vol 1, No 1, 2014, https://www.researchgate.net/profile/Alessandro_De_Gloria2/publication/286244094_Serious_Games_for_education_and_training/links/56af388708ae28588c62ecf9/Serious-Games-for-education-and-training.pdf
 • http://www.cmsw.mit.edu
 • https://www.nap.edu
 • https://www.brainpop.com
 • https://www.jr.brainpop.com/games
 • https://www.icivics.org
 • The River City Project. http://www.muve.gse.harvard.edu/rivercityproject/
 • http://www.eduneo.ru/uchebnyj-krossvord-kak-i-gde-sostavit
 • Njoroge M.C., Ndung’u R.W., Gathigia M.G.. The Use of Crossword Puzzles as a Vocabulary Learning Strategy: A Case of English as Second Language in Kenyan Secondary Schools // International Journal of Current Research, Vol. 5, Issue, 02, February, 2013, pp. 313-321.
 • http://azterm.az