AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
İNTERNET MÜHİTİNDƏ UŞAQLARIN TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN TƏMİN EDİLMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ
Ocaqverdiyeva Sabirə S.

Məqalədə uşaqların İnternetdə qarşılaşdığı təhlükələr, onların təsnifatı və bu təhlükələrdən qorunması yolları araşdırılır. Uşaqların yaş xüsusiyyətlərindən asılı olaraq rəqəmsal aləmdə davranışları şərh olunur. Beynəlxalq səviyyədə problemin həllinə dair yanaşmalar analiz edilir. Milli təhlükəsiz İnternet mərkəzlərinin fəaliyyəti tədqiq olunur. Azərbaycanda problemin həlli üçün görülən işlər təhlil edilir, müvafiq tövsiyə və təkliflər irəli sürülür (səh.99-107). 

Açar sözlər:uşaqların təhlükəsizliyi, kibertəhlükə, İnternet asılılıq, Milli Təhlükəsiz İnternet Mərkəzləri, təhlükəsiz İnternet.
Ədəbiyyat
 • Соколов И. А., Колин К. К. Развитие информационного общества в России и актуальные проблемы информационной безопасности // Информационное общество. –2009, № 4-5, с.98-106.
 • Allahverdiyeva S.S. Uşaqların İnternetdə təhlükəsizliyinin təmin edilməsi problemləri, Ekspress-informasiya, Bakı, İnformasiya Texnologiyaları, 2016, 91 s.
 • Çelen F.K., Çelik A., Seferoğlu S.S. Çocukların İnternet Kullanımları ve Onları Bekleyen Çevrim-İçi Riskler // Malatya Akademik Bilişim, 2011, 2-4 Şubat, s.645–652.
 • Dombrowski S.C., Gischlar K.L., Durst Th. Safeguarding young people from cyber pornography and cyber sexual predation: a major dilemma of the Internet // Child Abuse Revue, 3, pp.153–170.
 • Chou, Condron L., Belland J.C. A Review of the Research on Internet Addiction // Educational Psychology Review, 2005, vol.17, iss. 4, pp.363–388.
 • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnformasiya asılılığı problemləri və onlarla mübarizə yolları. Ekspress-informasiya, Bakı, İnformasiya Texnologiyaları, 2009, 61
 • Young K. Internet addiction: the emergence of a new clinical disorder // Cyber Psychology & Behavior, 1998, vol.1, pp. 237–244.
 • Voiskounsky A.E. Internet: Culture, Diversity and Unification // Javnost – The Public. Journal of the European Institute for Communication and Culture. 1999, vol. VI (4),  53–65.
 • Богданова Д.А., Федосеев А.А. Внимание – Интернет // Открытое образование, 2010, №2, с.89–99.
 • Buckingham D., Whiteman N, Willett R., Burn A. The Impact of the Media on Children and Young People with aparticular focus on computer games and the Internet. Centre for the Study of Children, Youth and Media, Institute of Education, London, 2007, pp.77. 
 • Lord N. What is a phishing attack? Defining and identifying different types of phishing attacks, http://digitalguardian.com
 • Контент-фильтр, http://ru.wikipedia.org
 • 7 Windows 10 Security Features & How to Use Them, http://microsoft.com
 • Reports in Kaspersky Anti-Virus 2015, http://support.kaspersky.com
 • Егоров А. Ю., Игумнов С.А. Расстройства поведения у подростков, СПб:Речь, 2005, 436 с.
 • Griffiths , Hunt N. Dependence on computer games by adolescents // Psychological Reports, 1998, vol.82, pp.475–480.
 • Safer İnternet Programmer, http://saferinternet.org
 • http://www.inhope.org
 • UK Safer Internet Centre, http://saferinternet.org/united-kingdom
 • Germany Safer Internet Centre, http://saferinternet.org/germany
 • Russian Safer Internet Centre, http://saferunet.ru
 • Azərbaycan Respublikasında informasiya cəmiyyətinin inkişafına dair 2014-2020-ci illər üçün Milli Strategiya, http://president.az
 • Azərbaycanda “Uşaqların İnternetdə Təhlükəsizliyi” adlı layihə həyata keçirilir, http://azertag.az