AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
DİSTANT ƏMƏK MÜNASİBƏTLƏRİ: BEYNƏLXALQ TƏCRÜBƏ VƏ AZƏRBAYCANDA TƏTBİQ EDİLMƏSİ PERSPEKTİVLƏRİ
Mahmudov R.Ş.

Məqalədə distant əmək münasibətlərinin mahiyyəti və sosial-iqtisadi baxımdan üstünlükləri göstərilir. Bu yeni əmək münasibətlərinin formalaşdırılması sahəsində beynəlxalq təcrübə araşdırılır. Azərbaycanda bu təcrübədən istifadə edilməsinin perspektivləri şərh edilir. (səh. 56-62) 

Açar sözlər:distant əmək münasibətləri, teleiş, telekommütinq, telekotec, telekənd.
Ədəbiyyat
  • Телеработа и Теледоступ: Общие понятия и определения, ETO, 1997, http://ieie.nsc.ru
  • Паринов С.И., Яковлева Т.И. Экономика 21 века на базе Интернет-технологий, http://rvles.ieie.nsc.ru
  • http://www.telejob.ru/
  • http://business.rin.ru
  • http://www.eto.org.uk
  • Политика федерального правительства США по поддержке телеработы среди государственных служащих. E-Government Competence Center, 2002, http:// e-govcompetence.ru
  • http://www.mincom.gov.az
  • Беляева М.Г. Особенности трудовых отношений в условиях дистанционной занятости // Трудовое право , 2008, № 5, С. 21 – 24
  • Желены М. Телеприсутствие (виртуальное присутствие), Информационные технологии в бизнесе // СПб: Питер, 2002.